Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê (SPC) là một phương pháp kiểm tra chất lượng trong những quy trình công nghệ. Đó là một tập hợp những phương pháp sử dụng công cụ thống kê như giá trị trung bình, độ dao động và những công cụ khác để nhận diện liệu có phải quá trình được quan sát có đang được kiểm soát tốt không.
SPC được đề xướng bởi Walter A. Shewhart và thu nhận bởi W. Edwards Deming với tác động quan trọng bởi người Mỹ trong thời gian Chiến tranh Thế giới lần thứ II nhằm cải thiện việc sản xuất máy bay. Deming cũng giới thiệu kỹ thuật SPC vào nền công nghiệp Nhật Bản sau chiến tranh đó.
Kiểm tra chất lượng cổ điển được thực hiện bằng việc quan sát những thuộc tính quan trọng của thành phẩm và chấp nhận / loại bỏ thành phẩm. Ngược lại với điều đó, SPC sử dụng những công cụ thống kê để quan sát kết quả làm việc của dây chuyền sản xuất nhằm dự đoán những sự lệch quan trọng mà có thể dẫn tới việc loại bỏ sản phẩm.
Giả thiết nền tảng cho phương pháp SPC là bất kỳ quá trình sản xuất nào sẽ sản xuất sản phẩm có thuộc tính thay đổi nhỏ so với giá trị thiết kế, thậm chí khi dây chuyền sản xuất chạy bình thường, và những dao động này có thể được phân tích thống kê để kiểm soát quá trình. Chẳng hạn, một dây chuyền đóng gói ngũ cốc cho bữa ăn sáng có thể thiết kế nhằm rót mỗi cái hộp ngũ cốc với 500 gram bột, nhưng một số hộp sẽ có nhiều hơn 500 gram, và một số sẽ có ít hơn, sản xuất đang tạo ra một tập hợp những giá trị của trọng lượng tịnh. Nếu quy trình sản xuất tự thay đổi (chẳng hạn, máy móc sản xuất bắt đầu hao mòn) tập hợp này có thể dịch chuyển hay lệch ra ngoài. Chẳng hạn, như những cam và bánh răng hao mòn vì ma sát, máy rót ngũ cốc có thể bắt đầu rót nhiều ngũ cốc vào trong mỗi cái hộp hơn nó được thiết kế. Nếu sự thay đổi này tiếp tục không được cho kiểm tra, sản phẩm sản xuất ra có thể vượt ra bên ngoài giới hạn của nhà sản xuất hay khách hàng, gây ra việc loại bỏ sản phẩm.
By using statistical tools, the operator of the production line can discover that a significant change has been made to the production line, by wear and tear or other means, and correct the problem – or even stop production – before producing product outside specifications. An example of such a statistical tool would be the shewart control chart, and the operator in the aformentioned example plotting the net weight in the shewart chart.
Bằng cách sử dụng những công cụ thống kê, công nhân của dây chuyền sản xuất có thể khám phá rằng đã có một sự thay đổi rõ rệt trên dây chuyền sản xuất, bởi sự hư hỏng hay lý do nào đó khác, và sửa chữa vấn đề – hay thậm chí sự dừng sản xuất – trước khi sản xuất sản phẩm ra ngoài tiêu chuẩn. Một ví dụ khác của công cụ thống kê là phiếu kiểm soát và người công nhân trong ví dụ trên vẽ trọng lượng tịnh lên biểu đồ kiểm soát này.

Bảy công cụ thống kê cơ bản và phổ biến:
* Bảng kê (check sheet)
* Lưu đồ (flow chart)
* Biểu đồ phân tán (scatter chart)
* Biểu đồ pareto (pareto chart)
* Biểu đồ nhân quả (cause-effect diagram)
* Biểu đồ phân bố (histogram chart)
* Biểu đồ kiểm soát (control chart)

 

Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê (SPC) là một phương pháp kiểm tra chất lượng trong những quy trình công nghệ. Đó là một tập hợp những phương pháp sử dụng công cụ thống kê như giá trị trung bình, độ dao động và những công cụ khác để nhận diện liệu…

Contact Me on Zalo