Phương pháp tiếp cận của CiCC bắt đầu bằng việc thực hiện một đợt đánh giá hiện trạng được gọi là “LEAN SIX SIGMA ASSESSMENT”, điều này hoàn toàn phù hợp với mô hình triển khai chuẩn mà các tổ chức đã áp dụng Lean Six Sigma thành công. Mô hình này bao gồm một cấu trúc chương trình đào tạo và huấn luyện, kết hợp với “huấn luyện trên thực tế, trên mỗi thành viên (on-site one-on-one coaching)”.

Trong quá trình đánh giá này, các chuyên gia của CiCC sẽ xác định các tình trạng thực tế liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức thông qua một báo cáo toàn diện. Kết quả của đợt đánh giá bao gồm:

I. Một sơ đồ chuỗi giá trị hiện trạng của tổ chức,

II. Một danh sách các vấn đề cần cải tiến theo phương pháp Lean Six Sigma,

III. Và một kế hoạch hướng dẫn tổ chức trong việc chuyển đổi sang mô hình Lean Six Sigma.

Chúng tôi nỗ lực hỗ trợ tổ chức của bạn thay đổi từ bên trong bằng cách khuyến khích sự khao khát thay đổi và khả năng tự thay đổi. Sau đó, chúng tôi cung cấp các công cụ và kỹ thuật cần thiết để nhận thức và thúc đẩy quá trình thay đổi. Để duy trì kết quả, việc thực hiện sự thay đổi đó yêu cầu sự cam kết và hành động từ phía tổ chức của bạn – không ai có thể thay thế được việc này.

Những đề nghị sau đó bao gồm các dịch vụ cần thiết để thực hiện theo kết quả của quá trình đánh giá hiện trạng. Sau khi hoàn thành đánh giá, Chuyên gia tư vấn CiCC sẽ giới thiệu đến bạn với một kế hoạch toàn diện việc triển khai áp dụng Lean Six Sigma và các đề nghị từ phía chúng tôi bao gồm các khoản chi phí và cung cấp cho bạn một cấu trúc các khóa đào tạo và huấn luyện tại chổ nhằm giúp bạn trong việc thực hiện Lean Six Sigma một cách tốt nhất và mang lại hiệu quả cao nhất.

Quá trình đánh giá

Quá trình bắt đầu với một bảng câu hỏi được dành cho khách hàng của bạn, trong đó các khách hàng được đề nghị trả lời các câu hỏi liên quan đến bạn như là nhà cung cấp, khách hàng, năng lực, quá trình đặt hàng, tổ chức, và các quy trình xử lý khác. Mục đích của những câu hỏi này cơ bản là để tạo ra một cơ sở dữ liệu trước khi các chuyên gia của CiCC đến thăm bạn. Việc kết nối thông tin này giúp cho các chuyên gia có cái nhìn nhanh chóng và chính xác từ yêu cầu của khách hàng đối với tổ chức của bạn, và các chuyên gia sẽ cố gắng chuyển đổi thông tin đó thành các hành động để triển khai Lean Six Sigma.

I. Lưu đồ hiện trạng

Lưu đồ hiện trạng là một biểu đồ tổng quát nhất hiển thị các luồng thông tin và nguyên vật liệu, cùng với lưu lượng của chúng, và lịch trình theo thời gian trong quá trình sản xuất kinh doanh của Tổ chức. Chúng tôi sử dụng các định dạng và biểu tượng tiêu chuẩn được phát triển bởi Hệ thống sản xuất Toyota và phương pháp “Học tập để thấy” của Mike Rother và John Shook. Lưu đồ hiện trạng sẽ được phát triển bởi các chuyên gia của CiCC cùng với các thành viên trong tổ chức của bạn.

Phương pháp của chúng tôi không chỉ là thiết lập các mốc ranh giới của hiện tại, mà còn hướng dẫn bạn chuẩn bị một lưu đồ đánh giá sự tiến bộ trong sản xuất của Tổ chức. Với lưu đồ hiện trạng này, chúng tôi thiết lập các chỉ số đo lường Lean Six Sigma như: thời gian lãnh đạo, thời gian chu trình, tỷ lệ chất lượng, năng suất và chỉ số an toàn. Trên lưu đồ, chúng tôi ghi nhận các khu vực có cơ hội cải tiến hoặc “lãng phí” đang tồn tại trong tổ chức của bạn. Các lãng phí này được xác định để đề xuất các trường hợp nghiên cứu cải tiến điển hình để chuyển đổi Tổ chức sang mô hình Lean Six Sigma.

Tùy thuộc vào trình độ phát triển về Lean Six Sigma của tổ chức của bạn, chúng tôi có thể đồng thời cung cấp đào tạo và giới thiệu về Lean Six Sigma.

II. Danh mục các trường hợp cần triển khai Lean Six Sigma

Một trường hợp tương đương với một dự án cần cải tiến được nhận diện từ Lưu đồ hiện trạng, sử dụng dữ liệu hiện tại của Tổ chức để xác định mức tiết kiệm có thể đạt được thông qua việc thực hiện triển khai các dự án Lean Six Sigma. Chúng tôi tập trung vào các lãng phí được xác định từ dữ liệu khách hàng, dữ liệu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, chất lượng, tồn kho và chi phí giao hàng trễ để xác định giá trị của dự án Lean Six Sigma.

Sau đó, chúng tôi ước tính tổng chi phí của việc triển khai Lean Six Sigma, bao gồm cả dịch vụ tư vấn của chúng tôi và các chi phí nội bộ khác mà tổ chức của bạn phải chịu, để so sánh với số tiền tiết kiệm được hàng năm khi triển khai thành công Lean Six Sigma (ROI). Nếu phân tích đầu tư này đáp ứng các tiêu chí của tổ chức, chúng tôi sẽ tiến hành với sự tin tưởng cao việc triển khai Lean Six Sigma tại tổ chức của bạn. Tuy nhiên, nếu phân tích này không đáp ứng được các tiêu chí của tổ chức, chúng tôi có thể dừng lại hoặc xem xét lại chiến lược để đạt được các thỏa thuận trong tương lai.

III. Kế hoạch triển khai Lean Six Sigma

Mỗi một hoạt động trong kế hoạch triển khai đều có một bộ các hành động đề xuất với các yêu cầu về thời gian và nguồn lực để hoàn thành đúng cam kết. tiêu biểu hoạt động này bao gồm:

 • Phát triển cấu trúc Lean Six Sigma nhằm thay đổi nền tảng cơ bản của tổ chức bằng cách hình thành một ban chỉ đạo triển khai áp dụng Lean Six Sigma và một đội ngũ các chuyên gia cải tiến liên tục theo Lean Six Sigma cho Tổ chức
 • Kế hoạch đào tạo cho quản lý và điều hành
 • Kế hoạch đạo tạo cho nhân viên
 • Kế hoạch phát triển một hệ thống đo lường hiệu quả theo Lean Six Sigma (thẻ cân bằng scorecard)
 • Tầm nhìn dài hạn cho bố trí mặt bằng theo Lean Six Sigma
 • Tầm nhìn cho lập kế hoạch sản xuất và điều độ sản xuất theo Lean Six Sigma
 • Kế hoạch cho “thí điểm Lean Six Sigma”
 • Kế hoạch và thời gian cho kế triển khai với quy mô rộng khắp toàn Tổ chức
 • Kế hoạch và thời gian cho việc lôi kéo nhà cung ứng tham gia vào việc triển khai thực hiện Lean Six Sigma

IV. Kế hoạch cho hoạt động đánh giá

Hai tuần trước khi đánh giá, CiCC sẽ gửi cho bạn một bảng câu hỏi rất chi tiết. Bạn phải điền vào tất cả các dữ liệu và gửi lại cho chúng tôi trước khi bắt đầu ngày đánh giá tại Tổ chức của bạn.

CiCC sẽ gửi một nhóm gồm hai đến ba chuyên gia trong vòng ba ngày đến năm ngày để cùng với đội ngũ được lựa chọn trong Tổ chức của bạn, những người này phải có kiến thức sâu rộng về tổ chức và được quyền truy cập vào dữ liệu tồn kho, dữ liệu chất lượng, dữ liệu sản xuất, dữ liệu lương nhân viên, tổ chức, kế hoạch dài hạn của Tổ chức.

 • Trong thời gian tại Tổ chức bạn nhóm sẽ:
 • Tham quan chi tiết các phòng ban chức năng, nhà xưởng . . .
 • Phỏng vấn với các nhà quản lý
 • Lên lịch phỏng vấn với các phòng ban
 • Phỏng vấn với các quản lý chuyền, nhà xưởng
 • Phỏng vấn với kế toán
 • Phỏng vấn chi tiết với đội ngũ lãnh đạo được lựa chọn tham gia vào ủy bản triển khai
 • Phỏng vấn với đội kỹ thuật hệ thống
 • Phỏng vấn với Mua hàng
 • Xem xét lại dữ liệu về sự hài lòng của khách hàng
 • Xem xét các dữ liệu sản xuất
 • Xem xét các tiêu chuẩn sản xuất và hiệu quả hoạt động
 • Xem xét các tài liệu lưu trữ
 • Xem xét các dòng thông tin
 • Xem xét các mô hình mới giới thiệu các tiêu chuẩn
 • Xem xét các chi phí tiện ích

CiCC sẽ chuẩn bị lưu đồ hiện trạng của Tổ chức, các trường hợp cần cải tiến và kế hoạch thực hiện triển khai áp dụng Lean Six Sigma.

CiCC sẽ trình bày các báo cáo với lãnh đạo của Tổ chức.

V. Chi phí đề nghị

Chi phí cho việc đánh giá và trình bày phương án được tính trong trường hợp bạn không đồng ý ký kết hoặc ngừng kế hoạch triển khai tiếp theo (liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết). Nếu Tổ chức của bạn lựa chọn đi tiếp với một cấu trúc đào tạo hàng tháng và tư vấn huấn luyện triển khai thực tế tại chổ như các đề nghị từ đợt đánh giá hiện trạng thì chi phí đánh giá này sẽ được tình vào chi phí của việc triển khai thực hiện trong tương lai dưới hình thức hợp đồng tư vấn là từ một năm đến ba năm.

Contact Me on Zalo