Các nguyên tắc chính của Lean Manufacturing

Các nguyên tắc chính của Lean Manufacturing

Thích ứng Lean trong Thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0: Sức mạnh của Kết hợp với Chuyển đổi Số” Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy các công ty tại Việt Nam phải thay đổi để áp dụng Lean một cách sáng tạo nhằm tận dụng sức mạnh của Chuyển đổi Số. Một ví dụ...
Contact Me on Zalo