Organic & Natural với Thực dưỡng HomeFood

DỰ ÁN HỆ SINH THÁI HOMEFOOD HF-LeanERP Platform

I. Cấu trúc tổ chức nhân sự dự án HF-LeanERP
II. Mô hình tổng thể hệ thống HF-LeanERP
III. Sơ đồ mô hình ghi nhận và quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc
IV. Khung thời gian tổng thể dự án HF-LeanERP
V. Kế hoạch tổng thể hệ thống HF-LeanERP
VI. Khung thời gian chi tiết thiết kế hệ thống ghi nhận và quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc
VII. Kế hoạch chi tiết thiết kế hệ thống ghi nhận và quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

   Module Thiết lập danh sách chủng loại sản phẩm và thư viện hình ảnh minh hoạ
   Module Thiết lập qui trình tiêu chuẩn sản xuất cho từng loại sản phẩm
   Module theo dõi và giám sát tiến trình sản xuất của từng đợt sản xuất của từng NCC
   Module Dashboard theo dõi tình hình đăng ký sản xuất từ các NCC
   Đăng ký thả đàn/đợt sản xuất
   Theo dõi cập nhật công việc sản xuất theo tiêu chuẩn đăng ký với HomeFood
   Định vị địa điểm sản xuất trên Google Map
   Quản lý tồn kho vật tư sản xuất
   Quản lý đơn hàng từ HomeFood
   Quản lý thành phẩm và in team QR truy vấn nguồn gốc
   Thiết kế lưu trữ thông tin nguồn gốc sản phẩm theo mô hình và kỹ thuật lập trình Blockchain
GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI BỘ(HF-LeanERP System)
   Quản lý tài khoản và phân quyền
   Quản lý thư viện dữ liệu
   Quản lý tồn kho theo cơ chế Realtime
      Kiểm tra thông tin tồn kho thành phẩm Realtime
   Quản lý hợp đồng mua
   Quản lý sản phẩm
   Quản lý định mức(công thức) sản xuất sản phẩm
   Quản lý báo giá
   Quản lý hợp đồng bán
   Quản lý đơn hàng bán
   Quản lý kế hoạch mua hàng chưa có auto MRP
GIAI ĐOẠN 3: PHÁT TRIỂN CỔNG THÔNG TIN KẾT NỐI HỆ THỐNG SALE VÀ APP TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
   Xây dựng cổng thông tin đơn hàng từ hệ thống SALE
   Xây dựng cổng thông tin dữ liệu tồn kho realtime
   Xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm KHÔNG QUA CHẾ BIẾN
   Xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm QUA CHẾ BIẾN tại HomeFood
   Hoàn thành các API giúp hệ thống HF-SALE truy cập dữ liệu tồn kho và truy xuất nguồn gốc
GIAI ĐOẠN 4: HOÀN CHỈNH HỆ THỐNG MRP
   Áp dụng các thuật toán để xử lý tự tính toán kế hoạch mua hàng sau khi kiểm tra tồn kho và các vật tư tương đương
   Thiết kế các chức năng cảnh báo qua email,điện thoại về tồn kho an toàn
Contact Me on Zalo