Design for Six Sigma (DFSS) thường sử dụng tiến trình như: DMADV, DCCDI và IDOV (CDOV) cho quá trình quản lý dự án thiết kế và phát triển sản phẩm mới. Những phương pháp này có điểm chung là tập trung vào việc hiểu đầy đủ nhu cầu của khách hàng (Voice of Customer VOC) và áp dụng thông tin này vào thiết kế & phát triển sản phẩm và quá trình mới. Đội ngũ DFSS phải là đa chức năng để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của sản phẩm được xem xét, từ nghiên cứu thị trường qua giai đoạn thiết kế, phát triển sản phẩm, triển khai quá trình và ra mắt sản phẩm.

Hướng dẫn triển khai Dự án Thiết kế và Phát triển Sản phẩm theo Design for Six Sigma (DFSS). Như đã đề cập trước đó, đọc link:

Tìm hiểu về Thiết kế và phát triển sản phẩm theo DFSS

DFSS hơn cả một phương pháp thiết kế sản phẩm, đó là một cách tiếp cận mới cho quá trình phát triển sản phẩm và quản lý dự án thiết kế với chất lượng cao nhất. Dự án DFSS nên bao gồm một đội ngũ liên chức năng trong toàn bộ tổ chức. Đây là một nỗ lực nhóm nên tập trung vào yêu cầu của khách hàng (VOC) và các tham số yếu tố chính yêu quan trọng đối với chất lượng (CTQs). Đội ngũ dự án DFSS nên dành thời gian nghiên cứu và hiểu biết vấn đề với hệ thống hiện tại trước khi phát triển một thiết kế mới. Có nhiều phương pháp được sử dụng để triển khai DFSS. Một trong những kỹ thuật phổ biến nhất, DMADV (Xác định, Đo lường, Phân tích, Thiết kế, Xác nhận), được mô tả chi tiết dưới đây.

Giai đoạn Xác định (Define):

Các nội dung công việc chính mà nhóm dự án DFSS phải hoàn thành trong giai đoạn Xác định thường là:

 • Project Charter
 • Program and Project Management
 • Voice of the Customer (VOC)
 • Market Research
 • Historical Issues and Team Experience
 • Business Plan and Marketing Plan
 • Product and Process Benchmark
 • Product Reliability Studies
 • Preliminary Critical to Quality (CTQs)

Ví dụ như:

 • Phát biểu Dự Án (Project Charter): Phát triển bài toán Dự Án, bao gồm mục đích (Goal) của doanh nghiệp (VOB), phạm vi dự án (SCOP), tuyên bố vấn đề (SOW), mục tiêu (Objective), kế hoạch thời gian (Plan), ngân sách, nhà tài trợ dự án, các bên liên quan chính, thành viên đội ngũ chức năng, và vai trò và trách nhiệm. Bao gồm cả Master Black Belt.
 • Kế Hoạch Giao Tiếp (Truyền thông) (Communication Plan): Trong giai đoạn Xác định, đội nên phát triển chiến lược Giao Tiếp (Truyền thông) hợp lý suốt vòng đời quản lý của dự án. Kế Hoạch Giao Tiếp (Truyền thông) nên được thiết kế để ứng phó với các khía cạnh khác nhau và kỹ thuật để thảo luận kết quả đánh giá. Nó cũng nên hướng dẫn quá trình chia sẻ kết quả đánh giá một cách thành công. Để xây dựng Kế Hoạch Giao Tiếp (Truyền thông), trả lời các câu hỏi sau:
 • Ai là người chủ yếu trên đội chịu trách nhiệm về Giao Tiếp (Truyền thông)?
 • Mục tiêu chính của quá trình Giao Tiếp (Truyền thông) là gì?
 • Bạn đang Giao Tiếp (Truyền thông) với ai? (Xác định đối tượng)
 • Khi nào và bao lâu một lần Giao Tiếp (Truyền thông) sẽ diễn ra?
 • Phương pháp nào sẽ được sử dụng cho Giao Tiếp (Truyền thông)?
 • Kế Hoạch Đánh Giá Rủi Ro hoặc Quản lý Rủi Ro (Risk Assessment/Risk Management Plan): Quản lý dự án nên chuẩn bị một Kế Hoạch Đánh Giá Rủi Ro hoặc Quản lý Rủi Ro bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin sau:
 • Những rủi ro liên quan đến dự án
 • Ảnh hưởng của rủi ro đối với sự thành công của dự án
 • Đường đi/ Kế hoạch để quản lý bất kỳ rủi ro nào

Giai đoàn Đo lường (Measure Phase)

Giai đoàn Đo lường là rất quan trong và cũng tốn khá nhiều thời lượng Dự án để hoàn thành, đặc biệt là việc sử dụng các công cụ và phương pháp về: Khảo sát, thu thập và đánh gái VOC. Chuyển và nhu cầu từ khách hàng thành các yêu cầu nội bộ VOB) và các yêu cầu về thiết kế (CTQs). (LSL, USL)…

Trong Giai Đoạn Đo Lường, dự án tập trung vào việc hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng, sau đó dịch chúng thành yêu cầu thiết kế có thể đo lường được. Đội nên tập trung không chỉ vào yêu cầu hoặc “Phải Có” mà còn vào “Muốn Có,” đó là những tính năng hoặc chức năng có thể làm phấn khích khách hàng, điều gì đó có thể làm sản phẩm của bạn nổi bật so với đối thủ. Thông tin từ khách hàng có thể được thu thập qua nhiều phương tiện bao gồm:

Đi Gemba Walk Interview

Chuyển VOC thành các Yêu cầu và cho điểm trọng số Mức độ ưu tiên (quan trọng) CTQs

Các nội dung công việc chính mà nhóm dự án DFSS phải hoàn thành trong giai đoạn Xác định thường là:

 • QFD House of Quality
 • QFD Design Matrix
 • Quantify Customer Wants, Needs, and Desires
 • Establish Design Goals
 • Establish Reliability and Quality Goals
 • Detailed CTQs
 • Preliminary List of Special Characteristics
 • Project Charter Update

Giai đoạn Phân tích (Analyze Phase):

Trong Giai Đoạn Phân Tích, thông tin từ khách hàng nên được thu thập và dịch thành yêu cầu hiệu suất hoặc chức năng có thể đo lường được. Biểu đồ Tham Số (P) thường được sử dụng để thu thập và dịch thông tin này. Những yêu cầu đó sau đó nên được chuyển đổi thành yêu cầu thiết kế ở cấp Hệ thống, hệ thống con và Thành phần. Phương pháp Triển khai Chất lượng (QFD) và Ma Trận Đặc tính là những công cụ hiệu quả để định hình nhu cầu của khách hàng từ cấp sản phẩm xuống cấp thành phần. Đội sau đó nên sử dụng thông tin để phát triển nhiều lựa chọn thiết kế cấp độ concept mô hình. Các công cụ đánh giá khác nhau như đánh giá tiêu chuẩn hoặc ý tưởng (brainstorming) có thể được sử dụng để đánh giá mức độ đáp ứng của mỗi ý tưởng thiết kế đối với yêu cầu của khách hàng và doanh nghiệp, cũng như tiềm năng thành công của chúng. Sau đó, đội sẽ đánh giá các lựa chọn và chọn một thiết kế cuối cùng bằng cách sử dụng các công cụ quyết định như Ma Trận Pugh hoặc một phương pháp tương tự.

 • CTQs to Design Requirements and Specifications
 • Preliminary Test Plan Development / DVP&R
 • Develop Concept Designs to Meet or Exceed CTQs
 • Options based on Acceptance Criteria (Quality, Cost, Delivery, Safety)
 • Pugh Matrix Selection Tool
 • Product and Process Assumptions
 • Preliminary Bill of Material
 • Preliminary Process Flow
 • Identify Risks to Program

Giai đoạn Thiết kế (Design Phase)

Khi đội DFSS đã chọn một thiết kế cấp độ khái niệm concept, là lúc bắt đầu công việc thiết kế chi tiết bằng cách sử dụng mô hình 3D, bản vẽ sơ bộ, v.v. Đội thiết kế đánh giá sản phẩm vật lý và các yếu tố khác bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Quy trình sản xuất
 • Yêu cầu thiết bị
 • Công nghệ hỗ trợ
 • Lựa chọn vật liệu
 • Địa điểm sản xuất
 • Bao bì Khi thiết kế sơ bộ được xác định, đội bắt đầu đánh giá thiết kế bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau như:
 • Phân tích phần tử hữu hạn (FEA)
 • Phân tích kiểu sai hỏng và tác động (FMEA): FMEA là một công cụ phổ biến được sử dụng để xác định rủi ro thiết kế tiềm ẩn, xác định các đặc điểm chính và phát triển danh sách các biện pháp để thay đổi thiết kế hoặc thêm vào kế hoạch xác minh. Công cụ mô phỏng và phân tích máy tính có thể cho phép đội làm việc qua các quy trình và hiểu các đầu vào và đầu ra mong muốn. Giai đoạn thiết kế hoàn tất khi đội đã phát triển một thiết kế và kế hoạch xác minh chất lượng cho sản phẩm hoặc quy trình mới sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng và doanh nghiệp. Một công cụ phổ biến là Kế hoạch và Báo cáo Xác minh Thiết kế (DVP&R), nơi ghi lại kế hoạch xác minh và cung cấp một phần để báo cáo kết quả.
 • Phân tích xếp chồng dung sai (Tolerance Stack Analysis)
 • Thiết kế thực nghiệm (DOE)
 • Project Management and Design Review
 • Design FMEA
 • Design for Manufacturing and Assembly (DFM/A)
 • New Equipment, Tooling and Facilities Requirements
 • Special Product and Process Characteristics
 • Gages / Testing Equipment Requirements
 • Quality System Updates
 • Process Flow Chart
 • Special Characteristics Matrix
 • Process FMEA
 • Control Plan Methodology
 • Process Instructions
 • MSA Plan
 • Preliminary Process Capability Estimates to Six Sigma Levels
 • Mitigate risks

Giai đoạn Xác nhận (Verification Phase)

Trong Giai đoạn Xác nhận thiết kế, đội giới thiệu thiết kế của sản phẩm hoặc quy trình và thực hiện các bài kiểm tra xác minh để đảm bảo rằng nó đáp ứng yêu cầu của khách hàng và hiệu suất. Ngoài ra, đội nên phát triển một bản đồ quy trình chi tiết, tài liệu và hướng dẫn quy trình. Thường xuyên, một FMEA Quy trình được thực hiện để đánh giá rủi ro có trong quy trình và giải quyết mọi lo ngại trước khi thực hiện quy trình hoặc thử nghiệm. Thông thường, sẽ thực hiện một bản thiết kế mẫu hoặc xây dựng thử nghiệm. Một bản thiết kế mẫu có thể có dạng một chuỗi sản xuất sản phẩm hạn chế, dịch vụ cung cấp hoặc có thể là kiểm thử một quy trình mới. Thông tin hoặc dữ liệu thu thập được trong quá trình thử nghiệm mẫu hoặc xây dựng thử nghiệm sau đó được sử dụng để cải thiện thiết kế của sản phẩm hoặc quy trình trước khi triển khai đầy đủ hoặc tung sản phẩm ra thị trường. Khi dự án hoàn thành, đội đảm bảo rằng quy trình đã sẵn sàng để chuyển giao cho các nhà lãnh đạo kinh doanh và các đội sản xuất hiện tại. Đội nên cung cấp tất cả tài liệu quy trình cần thiết và một Kế hoạch Kiểm soát Quy trình. Cuối cùng, các nhà lãnh đạo dự án, bên liên quan và nhà tài trợ hoàn thành tài liệu dự án và thông báo kết quả dự án. Toàn bộ đội nên ăn mừng việc hoàn thành dự án.

 • Update DVP&R
 • Critical Design Review
 • Prototype Control Plan
 • Simulated Production Run
 • MSA Results
 • Process Capability Studies
 • Stability
 • Ppk Cpk
 • Statistical Significance
 • Inference Testing
 • Production Validation Testing

Capture of Lessons Learned and Replicate

 • Effective Use of Lessons Learned
 • Replication

Các Biến thể Khác của DFSS:

DMADV dường như là quy trình được sử dụng nhiều nhất, nhưng như đã đề cập trước đó, nó không phải là lựa chọn duy nhất. Thậm chí DMADV cũng có một biến thể được sử dụng đôi khi, được biết đến là DMADOV, thêm bước được xác định là Tối ưu hóa. Bước này có thể hữu ích cho việc phát triển các quy trình kinh doanh mới hoặc đã được xem xét lại. Một biến thể khác của DFSS được biết đến là DCCDI (Xác định Khách hàng và Mô hình Khái niệm, Thiết kế, Thực hiện). DCCDI có nhiều điểm tương đồng với DMAVD và chứa đựng các giai đoạn xác định, đo lường và thiết kế tương tự. Hơn nữa, một biến thể khác là IDOV (Xác định, Thiết kế, Tối ưu hóa, Xác minh). Phương pháp IDOV cũng thêm vào giai đoạn tối ưu hóa. Các công ty có thể triển khai bất kỳ một trong những phương pháp này theo nhu cầu và văn hóa kinh doanh của họ. Đối với thông tin chi tiết về Design for Six Sigma, vui lòng liên hệ với Chuyên gia CiCC: https://leansigmavn.com/lien-he chúng tôi sẽ giúp bạn triển khai DFSS thành công!

MBB. Pham Thanh Dieu | Chairman – Business Consultant

Contact Me on Zalo