Giảm giá!

Khóa học thực hành Minitab với Six Sigma Yellow – Green – Black Belt

Giá gốc là: ₫12,000,000.Giá hiện tại là: ₫10,000,000.

Minitab là phần mềm thống kê phân tích nổi tiếng được xử dụng tại hầu hết các tập đoàn lớn và các công ty ứng dụng Lean Six Sigma trên toàn thế giới. CICC là đơn vị tư vấn hàng đâu ở Việt Nam về Six Sigma, cùng với đó, chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo và huấn luyện Minitab nhiều cấp độ từ cơ bản đến nâng cao cho các doanh nghiệp, tập đoàn đa ngành nghề, lĩnh vực và quy mô. Chúng tôi có các khoá đào tạo tại chỗ On-Site Training (in-house) hoặc tập trung (public).

Mô tả

Phương pháp giảng dạy

  • Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ.
  • Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi…
  • Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều.
  • Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn.
  • Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
  • Dành nhiều thời lượng Chương trình cho thực hành và hướng dẫn triển khai thực tế tại doanh nghiệp.

Thành phân tham dự:

  • Quản lý, điều hành, trưởng/phó các phòng ban, và cá nhân có liên quan đến các quá trình cải tến tại các tổ chức/doanh nghiệp.

Thời gian, địa điểm tổ chức: 

  • Thời gian học dự kiến:
  • Số lượng học viên: 25-30 HV/khóa
  • Địa điểm tổ chức: học qua nền tảng Zoom

Tài liệu học tập: Được CiCC cung cấp đầy đủ cho tất cả học viên

Course Outline
Chapter 1: Descriptive Statistics and Graphical Analysis
1.1          Introduction
1.1.1         Learning Objectives
1.2         Types of Data
1.2.1      Basic Concepts
1.2.2     Data Types
1.2.3     Quiz: Types of Data
1.3         Using Graphs to Analyze Data
1.3.1      Basic Concepts
1.3.2     Bar Charts and Pareto Charts
1.3.3     Pie Charts
1.3.4     Histograms
1.3.5      Dotplots
1.3.6     Individual Value Plots
1.3.7      Boxplots
1.3.8     Time Series Plots
1.3.9     Quiz: Using Graphs to Analyze Data
1.3.10    Minitab Tools: Bar Chart
1.3.11    Minitab Tools: Pie Chart
1.3.12   Minitab Tools: Histogram
1.3.13    Minitab Tools: Dotplot
1.3.14    Minitab Tools: Individual Value Plot
1.3.15    Minitab Tools: Boxplot
1.3.16    Minitab Tools: Times Series Plot
1.3.17   Exercise: Graphical Analysis
1.4         Using Statistics to Analyze Data
1.4.1      Basic Concepts
1.4.2     Mean and Median
1.4.3     Range, Variance, and Standard Deviation
1.4.4     Quiz: Using Statistics to Analyze Data
1.4.5     Minitab Tools: Display Descriptive Statistics
1.4.6     Exercise: Descriptive Statistics
1.5        Summary
1.5.1      Objectives Review
Chapter 2: Statistical Inference
2.1         Introduction
2.1.1      Learning Objectives
2.2        Fundamentals of Statistical Inference
2.2.1      Basic Concepts
2.2.2     Random Samples
2.2.3    Quiz: Fundamentals of Statistical Inference
2.2.4    Minitab Tools: Random Sampling
2.3         Sampling Distributions
2.3.1      Basic Concepts
2.3.2     Sampling Distribution of the Mean
2.3.3    Quiz: Sampling Distributions
2.4         Normal Distribution
2.4.1      Basic Concepts
2.4.2    Probabilities Associated with a Normal Distribution
2.4.3     Probabilities Associated with the Sample Mean
2.4.4     Quiz: Normal Distribution
2.4.5    Minitab Tools: Cumulative Probabilities with a Normal Distribution
2.4.6    Exercise: Probabilities and Normal Distributions
2.5        Summary
2.5.1      Objectives Review
Chapter 3: Hypothesis Tests and
Confidence Intervals
3.1         Introduction
3.1.1      Learning Objectives
3.2         Tests and Confidence Intervals
3.2.1     Confidence Intervals
3.2.2     Hypothesis Testing
3.2.3     Using Hypothesis Testing to Make Decisions
3.2.4     Type I and Type II Errors and Power
3.2.5     Quiz: Tests and Confidence Intervals
3.3        1-Sample t-Test
3.3.1      Basic Concepts
3.3.2     Individual Value Plots
3.3.3    1-Sample t-Test Results
3.3.4     Assumptions
3.3.5    Quiz: 1-Sample t-Test
3.3.6    Minitab Tools: 1-Sample t-Test
3.3.7    Exercise: 1-Sample t-Test
3.4         2 Variances Test
3.4.1      Basic Concepts
3.4.2     Boxplots
3.4.3     2 Variances Test Results
3.4.4     Assumptions
3.4.5     Quiz: 2 Variances Test
3.4.6     Minitab Tools: 2 Variances Test
3.4.7     Exercise: 2 Variances Test
3.5        2-Sample t-Test
3.5.1      Basic Concepts
3.5.2     Individual Value Plot
3.5.3     2-Sample t-Test Results
3.5.4     Assumptions
3.5.5     Quiz: 2-Sample t-Test
3.5.6     Minitab Tools: 2-Sample t-Test
3.5.7     Exercise: 2-Sample t-Test
3.6         Paired t-Test
3.6.1      Basic Concepts
3.6.2     Individual Value Plots
3.6.3     Paired t-Test Results
3.6.4     Assumptions
3.6.5     Quiz: Paired t-Test
3.6.6     Minitab Tools: Paired t-Test
3.6.7     Exercise: Paired t-Test
3.7         1 Proportion Test
3.7.1      Basic Concepts
3.7.2       1 Proportion Test Results
3.7.3      Assumptions
3.7.4       Quiz: 1 Proportion Test
3.7.5       Minitab Tools: 1 Proportion Test
3.7.6       Exercise: 1 Proportion Test
3.8         2 Proportions Test
3.8.1      Basic Concepts
3.8.2     2 Proportions Test Results
3.8.3     Assumptions
3.8.4     Quiz: 2 Proportions Test
3.8.5     Minitab Tools: 2 Proportions Test
3.8.6     Exercise: 2 Proportions Test
3.9        Chi-Square Test
3.9.1      Basic Concepts
3.9.2     Chi-Square Test Results
3.9.3     Assumptions
3.9.4     Quiz: Chi-Square Test
3.9.5     Minitab Tools: Chi-Square Test
3.9.6     Exercise: Chi-Square Test
3.10       Summary
3.10.1    Objectives Review
Chapter 4: Control Charts
4.1         Introduction
4.1.1      Learning Objectives
4.2        Statistical Process Control
4.2.1      Basic Concepts
4.2.2     Patterns in Control Charts
4.2.3    Quiz: Statistical Process Control
4.3         Control Charts for Variables Data in Subgroups
4.3.1      Basic Concepts
4.3.2     R Charts
4.3.3     S Charts
4.3.4     Xbar Charts
4.3.5     Quiz: Control Charts for Variables Data in Subgroups
4.3.6    Minitab Tools: Xbar-R Chart
4.3.7     Exercise: Xbar-R Chart
4.4         Control Charts for Individual Observations
4.4.1      Basic Concepts
4.4.2     Moving Range Charts
4.4.3     Individuals Charts
4.4.4    Quiz: Control Charts for Individual Observations
4.4.5    Minitab Tools: I-MR Chart
4.4.6    Exercise: I-MR Chart
4.5         Control Charts for Attribute Data
4.5.1      Basic Concepts
4.5.2     NP and P Charts
4.5.3     C and U Charts
4.5.4     Quiz: Control Charts for Attributes Data
4.5.5     Minitab Tools: P Chart
4.5.6     Exercise: P Chart
4.6        Summary
4.6.1      Objectives Review
Chapter 5: Process Capability
5.1         Introduction
5.1.1      Learning Objectives
5.2        Process Capability for Normal Data
5.2.1      Basic Concepts
5.2.2     Assumptions
5.2.3     Testing for Normality
5.2.4    Quiz: Process Capability for Normal Data
5.2.5     Minitab Tools: Normality Test
5.2.6    Exercise: Assumptions for Process Capability
5.3         Capability Indices
5.3.1     Potential Capability: Cp and Cpk
5.3.2    Process Performance: Pp and Ppk
5.3.3     Sigma Level
5.3.4     Quiz: Capability Indices
5.3.5     Minitab Tools: Cp and Pp
5.3.6     Minitab Tools: Sigma Level
5.3.7     Exercise: Process Capability for Normal Data
5.4        Process Capability for Nonnormal Data
5.4.1     Transformations and Alternate Distributions
5.4.2     Box-Cox Transformation
5.4.3     Johnson Transformation
5.4.4     Alternate Distributions
5.4.5    Quiz: Process Capability for Nonnormal Data
5.4.6    Minitab Tools: Box-Cox Transformation
5.4.7     Minitab Tools: Johnson Transformation
5.4.8    Minitab Tools: Capability Analysis with Johnson Transformation
5.4.9     Minitab Tools: Alternate Distributions
5.4.10   Minitab Tools: Capability Analysis with Alternate Distributions
5.4.11   Exercise: Process Capability with Data Transformations
5.4.12   Exercise: Process Capability with Alternate Distributions
5.5        Summary
5.5.1      Objectives Review
Chapter 6: Analysis of Variance (ANOVA)
6.1         Introduction
6.1.1      Learning Objectives
6.2        Fundamentals of ANOVA
6.2.1      Basic Concepts
6.2.2     Graphs and Summary Statistics
6.2.3     Quiz: Fundamentals of ANOVA
6.3     One-Way ANOVA
6.3.1     Hypothesis Tests
6.3.2     F-Statistics and P-Values
6.3.3     Multiple Comparisons
6.3.4     Assumptions and Residual Plots
6.3.5     Quiz: One-Way ANOVA
6.3.6     Minitab Tools: One-Way ANOVA
6.3.7     Exercise: One-Way ANOVA
6.4     Two-Way ANOVA
6.4.1     Basic Concepts
6.4.2     Graphs
6.4.3     Hypothesis Tests
6.4.4     F-Statistics and P-Values
6.4.5     Assumptions and Residual Plots
6.4.6     Quiz: Two-Way ANOVA
6.4.7     Minitab Tools: Two-Way ANOVA
6.4.8     Exercise: Two-Way ANOVA
6.5     Summary
6.5.1     Summary of ANOVA
Chapter 7: Correlation and Regression
7.1          Introduction
7.1.1       Learning Objectives
7.2         Relationship Between Two Quantitative Variables
7.2.1      Basic Concepts
7.2.2      Scatterplot
7.2.3      Correlation
7.2.4     Quiz: Relationship Between Two Quantitative Variables
7.2.5    Minitab Tools: Scatterplot
7.2.6     Minitab Tools: Correlation
7.2.7     Exercise: Scatterplots and Correlation
7.3         Simple Regression
7.3.1      Basic Concepts
7.3.2      Regression
7.3.3     Hypothesis Tests and R2
7.3.4     Assumptions and Residual Plots
7.3.5     Quiz: Simple Regression
7.3.6     Minitab Tools: Simple Regression
7.3.7     Exercise: Simple Regression
7.4         Summary
7.4.1      Objectives Review
Chapter 8: Measurement Systems Analysis
8.1     Introduction
8.1.1     Learning Objectives
8.2     Fundamentals of Measurement Systems Analysis
8.2.1     Basic Concepts
8.2.2     Accuracy
8.2.3     Precision
8.2.4     Comparing Accuracy and Precision
8.2.5     Quiz: Fundamentals of Measurement Systems Analysis
8.3     Repeatability and Reproducibility
8.3.1     Basic Concepts
8.3.2     Gage R&R Studies
8.3.3     Quiz: Repeatability and Reproducibility
8.4     Graphical Analysis of a Gage R&R Study
8.4.1     Basic Concepts
8.4.2     Components of Variation
8.4.3     Xbar and R Charts
8.4.4     Interaction between Operator and Part
8.4.5     Comparative Plots
8.4.6     Gage Run Charts
8.4.7     Quiz: Graphical Analysis of a Gage R&R Study
8.4.8     Minitab Tools: Crossed Gage R&R Study
8.4.9     Minitab Tools: Gage Run Chart
8.4.10     Exercise: Graphical Analysis of a Gage R&R Study
8.5         Variation
8.5.1     Standard Deviation and Study Variation
8.5.2      Tolerance
8.5.3     Quiz: Variation
8.5.4    Exercise: Numerical Analysis of a Gage R&R Study
8.6        ANOVA with a Gage R&R Study
8.6.1     Variance Components
8.6.2     Analysis of Variance Tables
8.6.3    Quiz: ANOVA with a Gage R&R Study
8.6.4    Exercise: ANOVA Output for a Gage R&R Study
8.7         Gage Linearity and Bias Study
8.7.1      Basic Concepts
8.7.2      Gage Linearity
8.7.3      Gage Bias
8.7.4     Quiz: Gage Linearity and Bias Study
8.7.5     Minitab Tools: Gage Linearity and Bias Study
8.7.6     Exercise: Gage Linearity and Bias Study
8.8         Attribute Agreement Analysis
8.8.1      Basic Concepts
8.8.2     Binary Data
8.8.3     Nominal Data
8.8.4     Ordinal Data
8.8.5     Quiz: Attribute Agreement Analysis
8.8.6    Minitab Tools: Attribute Agreement Analysis with Binary Data
8.8.7     Minitab Tools: Attribute Agreement Analysis with Nominal Data
8.8.8     Minitab Tools: Attribute Agreement Analysis with Ordinal Data
8.8.9     Exercise: Attribute Agreement Analysis
8.9        Summary
8.9.1      Objectives Review
Chapter 9: Design of Experiments
9.1          Introduction
9.1.1      Learning Objectives
9.2         Factorial Designs
9.2.1      Basic Concepts
9.2.2     Creating Full Factorial Designs
9.2.3     Analyzing Full Factorial Designs
9.2.4     Quiz: Factorial Designs
9.2.5     Minitab Tools: Create a Full Factorial Design
9.2.6     Minitab Tools: Analyze a Full Factorial Design
9.2.7     Exercise: Create a Full Factorial Design
9.2.8    Exercise: Analyze a Full Factorial Design
9.3         Blocking and Incorporating Center Points
9.3.1      Blocking
9.3.2     Center Points
9.3.3     Analyzing Designs with Blocks and Center Points
9.3.4     Quiz: Blocking and Incorporating Center Points
9.3.5     Minitab Tools: Create a Factorial Design with Blocks and Center Points
9.3.6     Minitab Tools: Analyze a Factorial Design with Blocks and Center Points
9.3.7     Exercise: Create a Factorial Design with Blocks and Center Points
9.3.8     Exercise: Analyze a Factorial Design with Blocks and Center Points
9.4         Fractional Factorial Designs
9.4.1      Basic Concepts
9.4.2    Creating Fractional Factorial Designs
9.4.3    Analyzing Fractional Factorial Designs
9.4.4    Quiz: Fractional Factorial Designs
9.4.5    Minitab Tools: Create a Fractional Factorial Design
9.4.6    Minitab Tools: Analyze a Fractional Factorial Design
9.5        Response Optimization
9.5.1     Response Optimization
9.5.2     Quiz: Response Optimization
9.5.3     Minitab Tools: Response Optimization
9.5.4     Exercise: Response Optimization
9.6         Summary
9.6.1      Objectives Review

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA

MBB. PHẠM THANH DIỆU

CHỦ TỊCH – GIÁM ĐỐC CiCC, CHUYÊN GIA VJCC

Kinh nghiệm 5S Kaizen, TQM, Lean TPM, Six Sigma, Balanced Scorecard, Quản lý Thiết kế & Phát triển Triển khai Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp ERP.

Nơi ở hiện tại: Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM

Di động         : 0988000364

Email             : dieu.pham@cicc.com.vn

Luôn nổ lực để nâng cao năng lực bản thân và sử dụng mọi khả năng để tiên phong giúp đối tác của mình tiếp cận nhanh với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 4.0 với sự bùng nổ của Dữ liệu lớn Big Data. Chia sẻ các kiến thức đã được kiểm chứng với niềm đam mê theo đuổi các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến, dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế.

Theo đuổi nghề nghiệp quản trị và định hướng chiến lược theo Balanced Scorecard, chịu trách nhiệm thiết kế phát triển và triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến theo Lean Six Sigma, Lean TPM, Lean TQM, Lean Supply Chain… Song song đó là tích hợp hệ thống và số hóa toàn diện bằng các nền tảng công nghệ thông tin và tự động hóa mới nhất nhằm giúp cho quá trình quản trị và điều hành Linh hoạt – Hiệu quả – Bền vững và Tự động hóa.

Luôn cam kết đồng hành dài hạn cùng nhau cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực, nâng cao hiệu quả và hiệu lực toàn hệ thống trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững tiến tới chuẩn mực “DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 4.0”.

Tóm lược

Sáng lập Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục www.cicc.com.vn (CiCC: Continuous Improvement Consulting Company) chuyên về đào tạo và tư vấn các hệ thống cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, TPM, TQM, BSC và Thiết kế phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp. Phát triển thành công ERP cho ngành May, ERP cho ngành Dệt- Nhuộm, ERP cho ngành Cơ khí Chính xác, Phần mềm quản lý bảo trì bằng máy tính CMMS, Hệ thống VFSC-Vietnam Food Safety Chain… các phần mềm tích hợp do CiCC thiết kế và phát triển hoàn toàn dựa trên logic của các phương pháp quản trị tiên tiến Lean, Six Sigma, TPM, BSC…

Có các kiến thức về Tài chính – Tiền tệ và Chứng khoán trong quá trình làm Giám độc dự án Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT, phụ trách phát triển các dự án công nghệ thông tin và quản lý nhân sự.

Quản lý dự án thiết kế, phát triển & triển khai phần mềm tích hợp “Chuỗi An Toàn Thực Phẩm Việt Nam (VFSC: Vietnam Food Safety Chain)” chủ đầu tư VinaCert. Kiêm giám đốc Chiến lược Công ty CP Giám định và Chứng nhận VinaCert.

Đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Lean6sigma Network Vietnam (www.lean6sigma.vn), là nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, BSC, SCM, TPM, TQM… vào doanh nghiệp Việt Nam tạo động lực cho phong trào năng suất & chất lượng Quốc gia.

Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về cải tiến liên tục Lean, Six Sigma, TPM, BSC, SCM… tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Black Belt Six Sigma toàn thời gian cho các chương trình cải tiến tại Samsung Electronic Vietnam; Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA) và Phát triển chuỗi cung ứng (SCM) mảng nhãn hàng thương hiệu riêng của Metro Cash & Carry Vietnam; Trưởng phòng Cải tiến Liên tục & Master Black Belt tại tập đoàn Johnson Controls Vietnam. Và có hơn 4 năm làm việc tại các tổ hàng đầu trong nước như: Trưởng phòng cải tiến liên tục Tập đoàn FPT; Trương phòng tư vấn Cải tiến thuộc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3).

Khách hàng đã tư vấn

Bunge Việt Nam, Cargill Viet Nam, Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật, Công ty Bao Bì Tân Thành Đồng, Công Ty Bao Bì VAN NGA PLASTIC, Công Ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công Ty CP Nhựa Tân Tiến, Công Ty District Eight Design, Công Ty Duraflex Vĩnh Tường, Công Ty Đạm Phú Mỹ, Công Ty Freetrend Industrial Việt Nam, Công Ty Gạch Men Hoàng Gia, Công Ty Gỗ THEODORE ALEXANDER, Công Ty Hyundai KEFICO Việt Nam, Công Ty Ishikawa Seiko Việt Nam, Công Ty Kimberly Clark Viet Nam, Công ty KOSVIDA Agrochemical, Công Ty KOTOBUKI SEA Việt Nam, Công ty Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, Công Ty MASAN CONSUMER, Công Ty May SCORD GARMENT, Công Ty NEW TOYO (VIETNAM), Công Ty Nhãn Hàng AN LAC LABELS, Công Ty NHỰA RẠNG ĐÔNG, Công Ty Nidec Copal Corporation Viet Nam, Công Ty STARPTINT VIETNAM, Công Ty Taekwang Vina, Công Ty Thành Nhơn – NOVA GROUP, Công Ty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam, Công ty TNHH Hansae Việt Nam, Công Ty Trần Thạch Cao VĨNH TƯỜNG, Công Ty YKK Việt Nam, Công Ty Z.C. INTERNATIONAL Việt Nam, Jat Autoparts & Industry Equipment Production, KHU PHỨC HỢP CHU LAI – TRƯỜNG HẢI, Ngân Hàng ANZ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Nhá Máy Nhiệt Điện Phú Mỹ I – II – III, Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam, Tông Công Ty CP May Nhà Bè, Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản, Vietnam Tailored Garments (member of TAL Apparel) và nhiều các công ty khác mà ông Diệu đã và đang tư vấn xem chi tiết tại: http://cicc.com.vn/khach-hang/

Ông Diệu đã thực hiện nhiều khóa huấn luyện từ cơ bản đến trình độ chuyên sâu như “Chuyên gia triển khai Lean, Đai xanh, Đai đen Lean6sigma” cho các tập đoàn, công ty, tổ chức và cá nhân trong rất nhiều các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Ông cũng được mời thuyết trình trong hầu hết các hội thảo hội nghị liên quan đến cải tiến Năng suất- Chất lượng- Lean, 6Simga . . . trên khắp các thành phố lớn và các khu công nghiệp.

Ông là cầu nối giữa các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ, các Sở Khoa học Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh. Các dự án Ông đã từng tham gia như: BIC – Best In Class, Chương trình TQM, Chương trình hỗ trợ thường niên các chi cục TCĐLCL về cải tiến năng suất- chất lượng và các dự án áp dụng triển khai thí điểm Lean, Six Sigma. . .

Kính nghiệm làm việc (xem chi tiết hồ sơ chuyên gia)

 

Contact Me on Zalo