Six Sigma cho Lãnh đạo:

Thời gian: 1 ngày

Mục tiêu khóa học:

 • Trở nên thân thiết với Six Sigma
 • Hiểu được làm sao Six Sigma được dùng để loại trừ lãng phí, giảm chi phí, cải thiện thời gian chu trình, cải tiến năng suất chất lương và số lượng bán hàng
 • Thấy rõ được các tiết kiệm hay hiệu quả từ Six Sigma
 • Đặt một vai trò tích cực nhằm đảm bảo cho chương trình Six Sigma thành công
 • Hiểu được làm thế nào để tổ chức triển khai thành công và khuyến khích đội cải tiến

Thành phần tham gia:

 • Ban lãnh đạo công ty, trưởng, phó các phòng ban

Các chủ đề bao gồm: Các quản lý sẽ học

 • Giới thiệu Six Sigma như là một hệ thống quản lý
 • Hệ phương pháp Six Sigma DMAIC và các công cụ
 • Tính toán DPM, DPMO và mức Sigma
 • Tính Chi phí kém chất lượng
 • Kết nối Six Sigma với chiến lược Công ty
 • Mục tiêu và các kế hoạch
 • Vai trò và trách nhiệm của điều hành
 • Các bước trong quá trình lựa chon dự án
 • Vai trò và trách nhiệm của Black Belts, Green Belt, White Belt
 • Mối liên hệ giữa Điều hành, Black Belt
 • Làm sao để phát động chương trình Six Sigma
 • Six Sigma nhận thức để đào tào, huấn luyện
 • Nguồn nhân lực, công nhận sự đóng góp, thưởng và hoàn tất
Contact Me on Zalo