HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA QC KCS & CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Giới thiệu chương trình

Hệ thống quản lý chất lượng tại các Doanh nghiệp thường bị hiểu sai rất nhiều trong việc thiết kế cấu trúc phân công vai trò trách nhiệm của QM (system), QA (Process), QC (Product), KCS (In station và Tự quản).

Khác biệt của CiCC là giúp Doanh nghiệp tổ chức lại cơ cấu của Quản trị chất lượng theo hướng TQM (or Six Sigma) với triết lý đẩy rủi ro về đầu nguồn và Chất lượng tại nguồn và thực hành thực hiện việc áp dụng các công cụ cải tiến kiểm soát chất lượng từ SPC, QC Tools, IQC, ISQ, OQC, Six Sigma Yellow Belt, Green Belt, Black Belt… nhằm tăng Cp, Cpk, Ppk, Six Sigma Level… 6Sigma.

Chúng tôi tiếp cận toàn bộ hệ thống từ  Hoạch định – Marketing – Thiết kế – Sản xuất – Bán hàng và chăm sóc khách hàng. Năng lực các thành viên tham gia HTQLCL cần có trong tất cả các cán bộ máy quản lý, với phương châm NGĂN NGỪA SAI SÓT -> SAI LỖI -> HƯ HỎNG. Xây dựng khung năng lực nghề và ma trân năng lực tổng hợp QA QC KCS có năng lực phục vụ cho mục tiêu SX/KD/cung cấp Dịch vụ của DN.

QA (Quality Assurance) Đảm bảo chất lượng được thể hiện bằng Tầm nhìn – Thiết kế và Hoạch định. Bài giảng sẽ chỉ rõ cách thức hoạch định để thực hiện các mục tiêu chất lượng của các phòng ban, nhằm tập trung cho hoàn thành mục tiêu chất lượng của công ty. Đây là khác biệt cơ bản trong chương trình đào tạo QA tại CiCC đã được rất nhiều công ty và học viên đón nhận liên tục trong gần 10 năm qua.

QC (Quality Control) Kiểm soát chất lượng. Thành viên QC có trách nhiệm theo dõi bằng SPC sử dụng thành thạo các QC tools, đo lường các chỉ tiêu chất lượng của các nguyên phụ liệu đầu vào (RAW), bán thành phẩm (WIP), và thành phẩm (FG) trong toàn bộ tiến trình sản xuất/kinh doanh/dịch vụ của tổ chức. Nhằm kiểm soát có định hướng về chất lượng SP/DV mà tổ chức của mình cung cấp. Xem có đạt các chuẩn chất lượng theo quy chuẩn và xác nhận kết quả kiểm tra…

Trong khi Doanh nghiệp phải xây dựng được văn hóa chất lượng tại công đoạn (In Station Quality) tức người thao tác chính là một KCS (Inspector). Vậy vai trò của cán bộ QA và QC sẽ trỡ thành người thầy đảm trách việc huấn luyện coaching và onsite supporting …

CiCC tiếp cận mang tính hệ thống TQM (hoặc theo chuẩn Mỹ là Six Sigma): Các hệ thống được giới thiệu như là một hệ thống quản trị của tổ chức định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn các yêu cầu của khách hàng và lợi ích của mọi thành viên trong công ty và của xã hội.

TQM (or Six Sigma) đã trở thành một trong những phương pháp có ảnh hưởng sâu rộng hơn 30 năm qua, được áp dụng trong hầu hết các loại hình tổ chức/doanh nghiệp khác nhau.

Mục tiêu của TQM (or Six Sigma) là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM (or Six Sigma) so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Chương trình đào tạo Hệ thống quản lý Chất lượng và xây dựng QA QC KCS & các công cụ cải tiến chất lượng được thiết kế dành riêng nhằm phù hợp với yêu cầu của Tổ chức/ Doanh nghiệp. Nội dung chương trình huấn luyện dựa trên yêu cầu công việc (on the jobs) và kèm theo việc hướng dẫn triển khai áp dụng vào thực tế tại hiện trường (on site) theo từng giai đoạn với các công cụ phù hợp, dựa trên kinh nghiệm tư vấn, huấn luyện và triển khai áp dụng TQM (or Six Sigma) tại các đơn vị khác nhau của chuyên gia.

Mục tiêu khóa học

Hoàn thành khóa học, người tham dự có thể:

 • Biết vị trí của QM, QA, QC, KCS và TQM (or Six Sigma) trong việc phát triển các phương pháp cải tiến chất lượng tại Doanh nghiệp.
 • Hiểu biết các nguyên tắc cơ bản của TQM (Six Sigma) và tác động của nó tới hiệu quả sản xuất/kinh doanh đạt đẳng cấp thế giới và toàn cầu hóa như thế nào.
 • Biết cách xây dựng kế hoạch để đạt được cam kết về quản lý nhằm nâng cao chất lượng toàn hệ thống.
 • Mô tả làm thế nào để trao quyền cho nhân viên để áp dụng phương pháp tiếp cận chất lượng tốt nhất trong thực tế QM, QA, QC, KCS, Tự quản.
 • Biết cách sử dụng thống kê SPC và dữ liệu thực tế để quyết định làm cho quá trình giải quyết các vấn đề có chất lượng và bền vững, phòng ngừa việc lặp đi lặp lại các vấn đề phát sinh hàng ngày.
 • Biết cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật cải tiến liên tục tiên tiến trong TQM, Six Sigma
 • Xác định được những thay đổi cần thiết trong tổ chức của mình để đạt được sự tập trung cải tiến
 • Biết cách xây dựng nhóm và các hoạt động cải tiến theo nhóm theo QCC or các Belt Six Sigma
 • Biết cách làm thế nào để duy trì hoạt động cải tiến theo TQM (Six Sigma) và các cơ chế khuyến khích động viên và thưởng phạt.
 • Làm tiền để tốt cho các chương trình nâng cao sau này như: Lean; TPM; Six Sigma; Balanced Scorecard . . . ERP system.

Nội dung chương trình

Nội dungThời lượng
Phần I: Giới thiệu hệ thống quản lý Chất lượng toàn diện TQM và Six SigmaNgày 1 Buổi sáng 8:30 – 11:30
Chất lượng là gì? Tầm quan trọng của chất lượng
Lịch sử phát triển chất lượng và nghề QM, QA, QC, KCS
Khái niệm và các loại hình chất lượng trong tổ chức/doanh nghiệp
Nguyên lý của chất lượng toàn diện
Mô hình truyền thống so với TQM chuẩn Nhật và Six Sigma chuẩn Mỹ
Công ty đang ở cấp độ nào trong tiến trình TQM Six Sigma
Các ông tổ chất lượng và triết lý chất lượng của họ (Guru chất lượng)
So sánh TQM và Six Sigma với các hệ thống khác: Lean TPS, TPM, …
Mục tiêu TQM / Six Sigma (Cp, Cpk, Ppk, Sigma Level)
Mô hình áp dụng TQM / Six Sigma (theo dưới lên or trên xuống)
Cấu trúc tổ chức thực hiện triển khai TQM / Six Sigma trong công ty
Các module thông dụng của TQM / Six Sigma (PDCA or DMAIC)
Phần II: Lãnh đạo trong TQM / Six SigmaNgày 1 Buồi chiều 13:30 – 16:30
Quản lý là gì?
Vai trò lãnh đạo và lãnh đạo chất lượng
Thiết lập Vision – Mission – Value (VMV)
Lãnh đạo với triển khai chính sách
Ma trận triển khai chính sách và thực hành triển khai chính sách
Giới thiệu hệ thống Thẻ cân bằng điểm (Balanced scorecard) và Chỉ số đo lường (KPI) và OKR (tiếp cận đo lường mới) trong doanh nghiệpNgày 2 Cả ngày 8:30 – 16:30
Quá trình thiết lập chính sách và chiến lược triển khai
Trao quyền
Áp dụng vòng tròn PDCA or DMAIC
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách và các KPI / OKR
Phần III: Thiết kế tổ chức trên quan điểm TQMNgày 3 Buổi sáng 8:30 – 11:30
Cơ cấu tổ chức theo chức năng
Hiệu chỉnh cơ cấu tổ chức theo TQM / Six Sigma
Thay đổi văn hóa trong tổ chức và văn hóa TQM / Six Sigma
Cải tiến liên tục
Làm việc nhóm và phân loại nhóm trong TQM / Six Sigma
Ủy ban lãnh đạo
Nhóm giải quyết vấn đề (đơn chức năng, chức năng chéo) Belt
Nhóm làm việc tự nhiên
Nhóm tự quản
Nhóm ảo
Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả
Phần IV: Quản lý hàng ngày  Ngày 3 Buồi chiều 13:30 – 16:30
Công việc hàng ngày của quản lý các cấp
Tầm quan trọng và kỹ năng quản lý của cấp quản lý trung gian
Mối quan hệ giửa quản lý chính sách và hàng ngày
Phần V: Các Phương pháp và Công cụ chính trong triển khai TQM
Tiêu chuẩn hóa
Xây dựng tiêu chuẩn nội bộ (cơ sở)
Truyền thông tiêu chuẩn hóa
Tiêu chuẩn hóa công việc hàng ngày
Hướng dẫn công việc
Thông kê và 7 công cụ thông kêNgày 4 Cả ngày 8:30 – 16:30
Điều gì gây nên sai lỗi và khuyết tật
Phiếu kiểm tra
Biểu đồ PARETO
Biểu đồ NHÂN QUẢ
Biểu đồ PHÂN TÁN
Biểu đồ PHÂN BỐ
Biểu đồ KIỂM SOÁT
Lưu trình
Hệ thống đề xuất sáng kiến cải tiếnNgày 5 Buổi sáng 8:30 – 11:30
Các bước xây dựng
Hướng dẫn triển khai
Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và khen thưởng
Duy trì và báo cáo hoạt động đề xuất
Hoạt động nhóm chất lượngNgày 5 Buồi chiều 13:30 – 16:30
Nhóm chất lượng là gì
Triết lý nhóm chất lượng
Nhân tố chính để thành công
Cấu trúc tổ chức nhóm chất lượng
Ban điều hành nhóm chất lượng
Các bước xây dựng
Hướng dẫn triển khai
Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và khen thưởng
Duy trì và báo cáo hoạt động nhóm chất lượng
Tổ chức ngày hội chất lượng tại công ty
Thực hành 5 S và quản lý trực quanNgày 6 Buổi sáng 8:30 – 11:30
Các bước xây dựng 5S và Quản lý trực quan
Hướng dẫn triển khai
Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và thưởng phạt
Duy trì và báo cáo hoạt động đề xuất
Cải tiến liên tục hoạt động 5S
Kaizen – Cải tiến liên tục vừa và nhỏNgày 6 Buồi chiều 13:30 – 16:30
10 nguyên tắc khi tiến hành Kaizen
Lộ trình thực hiện Kaizen
Các bước thực hiện Kaizen
Phân loại vấn đề cần Kaizen
Kaizen và quản lý dự án 
Cấu trúc tổ chức nhóm Kaizen
Tổ chức sự kiện Kaizen
Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và thưởng phạt
Duy trì và báo cáo hoạt động Kaizen
Cải tiến liên tục hoạt động Kaizen

Phương pháp giảng dạy

 • Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ.
 • Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi…
 • Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều.
 • Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn.
 • Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
 • Dành nhiều thời lượng Chương trình cho thực hành và hướng dẫn triển khai thực tế tại doanh nghiệp.

Thành phân tham dự:

 • Quản lý, điều hành, trưởng/phó các phòng ban, và cá nhân có liên quan đến các quá trình cải tến tại các tổ chức/doanh nghiệp. ISO, QM, QA, QC, các kiểm định viên, giám sát viên và bất kỳ ai có nhu cầu.

Thời gian học: 

 • 06 ngày (8:30 – 11:30; 13:30 – 16:30)
 • Sau khóa học nhận được sự hướng dẫn tư vấn và hỗ trợ trực tiếp của chuyên gia khi áp dụng thực tế.

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA

MBB. PHẠM THANH DIỆU

CHỦ TỊCH – GIÁM ĐỐC CiCC, CHUYÊN GIA VJCC

Kinh nghiệm 5S Kaizen, TQM, Lean TPM, Six Sigma, Balanced Scorecard, Quản lý Thiết kế & Phát triển Triển khai Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp ERP.

Nơi ở hiện tại: Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM

Di động         : 0988000364                 

Email             : dieu.pham@cicc.com.vn

Luôn nổ lực để nâng cao năng lực bản thân và sử dụng mọi khả năng để tiên phong giúp đối tác của mình tiếp cận nhanh với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 4.0 với sự bùng nổ của Dữ liệu lớn Big Data. Chia sẻ các kiến thức đã được kiểm chứng với niềm đam mê theo đuổi các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến, dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế.

Theo đuổi nghề nghiệp quản trị và định hướng chiến lược theo Balanced Scorecard, chịu trách nhiệm thiết kế phát triển và triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến theo Lean Six Sigma, Lean TPM, Lean TQM, Lean Supply Chain… Song song đó là tích hợp hệ thống và số hóa toàn diện bằng các nền tảng công nghệ thông tin và tự động hóa mới nhất nhằm giúp cho quá trình quản trị và điều hành Linh hoạt – Hiệu quả – Bền vững và Tự động hóa.

Luôn cam kết đồng hành dài hạn cùng nhau cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực, nâng cao hiệu quả và hiệu lực toàn hệ thống trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững tiến tới chuẩn mực “DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 4.0”.

Tóm lược

Sáng lập Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục www.cicc.com.vn (CiCC: Continuous Improvement Consulting Company) chuyên về đào tạo và tư vấn các hệ thống cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, TPM, TQM, BSC và Thiết kế phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp. Phát triển thành công ERP cho ngành May, ERP cho ngành Dệt- Nhuộm, ERP cho ngành Cơ khí Chính xác, Phần mềm quản lý bảo trì bằng máy tính CMMS, Hệ thống VFSC-Vietnam Food Safety Chain… các phần mềm tích hợp do CiCC thiết kế và phát triển hoàn toàn dựa trên logic của các phương pháp quản trị tiên tiến Lean, Six Sigma, TPM, BSC…

Có các kiến thức về Tài chính – Tiền tệ và Chứng khoán trong quá trình làm Giám độc dự án Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT, phụ trách phát triển các dự án công nghệ thông tin và quản lý nhân sự.

Quản lý dự án thiết kế, phát triển & triển khai phần mềm tích hợp “Chuỗi An Toàn Thực Phẩm Việt Nam (VFSC: Vietnam Food Safety Chain)” chủ đầu tư VinaCert. Kiêm giám đốc Chiến lược Công ty CP Giám định và Chứng nhận VinaCert.

Đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Lean6sigma Network Vietnam (www.lean6sigma.vn), là nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, BSC, SCM, TPM, TQM… vào doanh nghiệp Việt Nam tạo động lực cho phong trào năng suất & chất lượng Quốc gia.

Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về cải tiến liên tục Lean, Six Sigma, TPM, BSC, SCM… tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Black Belt Six Sigma toàn thời gian cho các chương trình cải tiến tại Samsung Electronic Vietnam; Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA) và Phát triển chuỗi cung ứng (SCM) mảng nhãn hàng thương hiệu riêng của Metro Cash & Carry Vietnam; Trưởng phòng Cải tiến Liên tục & Master Black Belt tại tập đoàn Johnson Controls Vietnam. Và có hơn 4 năm làm việc tại các tổ hàng đầu trong nước như: Trưởng phòng cải tiến liên tục Tập đoàn FPT; Trương phòng tư vấn Cải tiến thuộc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3).

Khách hàng đã tư vấn

Bunge Việt Nam, Cargill Viet Nam, Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật, Công ty Bao Bì Tân Thành Đồng, Công Ty Bao Bì VAN NGA PLASTIC, Công Ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công Ty CP Nhựa Tân Tiến, Công Ty District Eight Design, Công Ty Duraflex Vĩnh Tường, Công Ty Đạm Phú Mỹ, Công Ty Freetrend Industrial Việt Nam, Công Ty Gạch Men Hoàng Gia, Công Ty Gỗ THEODORE ALEXANDER, Công Ty Hyundai KEFICO Việt Nam, Công Ty Ishikawa Seiko Việt Nam, Công Ty Kimberly Clark Viet Nam, Công ty KOSVIDA Agrochemical, Công Ty KOTOBUKI SEA Việt Nam, Công ty Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, Công Ty MASAN CONSUMER, Công Ty May SCORD GARMENT, Công Ty NEW TOYO (VIETNAM), Công Ty Nhãn Hàng AN LAC LABELS, Công Ty NHỰA RẠNG ĐÔNG, Công Ty Nidec Copal Corporation Viet Nam, Công Ty STARPTINT VIETNAM, Công Ty Taekwang Vina, Công Ty Thành Nhơn – NOVA GROUP, Công Ty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam, Công ty TNHH Hansae Việt Nam, Công Ty Trần Thạch Cao VĨNH TƯỜNG, Công Ty YKK Việt Nam, Công Ty Z.C. INTERNATIONAL Việt Nam, Jat Autoparts & Industry Equipment Production, KHU PHỨC HỢP CHU LAI – TRƯỜNG HẢI, Ngân Hàng ANZ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Nhá Máy Nhiệt Điện Phú Mỹ I – II – III, Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam, Tông Công Ty CP May Nhà Bè, Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản, Vietnam Tailored Garments (member of TAL Apparel) và nhiều các công ty khác mà ông Diệu đã và đang tư vấn xem chi tiết tại: http://cicc.com.vn/khach-hang/

Ông Diệu đã thực hiện nhiều khóa huấn luyện từ cơ bản đến trình độ chuyên sâu như “Chuyên gia triển khai Lean, Đai xanh, Đai đen Lean6sigma” cho các tập đoàn, công ty, tổ chức và cá nhân trong rất nhiều các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Ông cũng được mời thuyết trình trong hầu hết các hội thảo hội nghị liên quan đến cải tiến Năng suất- Chất lượng- Lean, 6Simga . . . trên khắp các thành phố lớn và các khu công nghiệp.

Ông là cầu nối giữa các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ, các Sở Khoa học Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh. Các dự án Ông đã từng tham gia như: BIC – Best In Class, Chương trình TQM, Chương trình hỗ trợ thường niên các chi cục TCĐLCL về cải tiến năng suất- chất lượng và các dự án áp dụng triển khai thí điểm Lean, Six Sigma. . .

Contact Me on Zalo