Thành phần tham gia:

Thành viên tham gia đền từ: Phòng sản xuất, phòng bảo trì, phòng kế hoạch, phòng quản lý chất lượng, các kỹ thuật viên, các tổ chức huấn luyện và đào tạo, phòng cải tiến liên tục, và bất kỳ người nào có liên quan đến triển khai TPM tại đơn vị mình

Thời gian: 4 ngày

Mục tiêu khóa học:

Giải thích được vai trò của TPM trong tổ chức của bạn

Trạng thái hiện tại, thiết lập các mục tiêu và các các lợi ích mang lại từ TPM cho  tổ chức của bạn

Giải thích vai trò và trách nhiệm của mọi người liên quan

Cung cấp sự hỗ trợ tối đa cho chương trình triển khai TPM tại tổ chức của bạn

Biết được các công cụ dùng để đo lường TPM nhằm ngăn ngừa các vấn đề phát sinh cho máy móc và thiết bị

Phát triển các chỉ số đo lường quá trình nhằm phân tích để loại trừ các vấn đề về thiết bị thông qua quản lý trực quan và 5S

Các chủ đề bao gồm:

Ngày 1:

–         Giới thiệu TPM

–         Giới thiệu các kết quả kỳ vọng từ chương trình triển khai TPM

–         Hiểu được bảy bước trong TPM truyền thống của Nhật

–         Học cách lên kế hoạch cho bước một và bước hai của TPM

–         Chương trình Đánh giá bước một

–         Giải quyết các vấn đề bước hai

Ngày 2:

–         Giải quyết vấn đề bước hai tiếp theo

–         Chương trình đánh giá bước hai

–         Học bước ba

–         Xem xét các công cụ quản lý trực quan

–         Học điểm quan trọng và thiết kế Bài học kinh nghiệm (one point lessons)

Ngày 3:

–         Quá trình đánh giá

–         Tính toán và sủ dụng OEE nhằm lựa chọn ưu tiên các vấn đề cần cải tiến

–         Thiết lập và quản lý trực quan cho OEE

–         Làm thế nào để lôi kéo các nhóm tham gia TPM (task force)

Ngày 4:

–         TPM và triển khai chính sách

–         Kế hoạch triển khai TPM của mổi thành viên

–         Lợi ích đầu tư ROI và duy trì

–         Các nhóm trình bày TPM

Contact Me on Zalo