Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong Lean Manufacturing là các hệ thống “đẩy” và “kéo”. Các mô hình sản xuất truyền thống sử dụng hệ thống “đẩy”, nhằm mục đích bảo đảm mọi người và thiết bị đều được sử dụng tối ưu. Kết quả của việc này là trong chuỗi sản xuất, nếu các công đoạn trước nhanh hơn các công đoạn sau, lập tức xuất hiện hàng tồn trước mỗi công đoạn ở cuối dây chuyền, như trong sơ đồ ở dưới đây:

Push System

Tồn kho, khi nói về hiệu quả, là hao phí. Nó chiếm chỗ, sử dụng vốn luân chuyển và gây ra hư hỏng và mất giá. Tồn kho cơ bản là tại cuối dây chuyền sản xuất, khi thành phẩm được chất đống trong kho và chờ khách hàng đến mua.

Nguyên lý của hệ thống “kéo” là kiểm soát được dịch chuyển từ đầu đến cuối dây chuyền. Như vậy, trong ví dụ ở trên, Thao tác 2 cần kiểm soát những gì thao tác 1 đưa cho họ. Bí mật của điều này là “thẻ Kanban”. Thẻ kanban là thiết bị điều khiển có tác dụng nói với người nhận “đưa tôi N đơn vị, và chỉ N đơn vị thôi”. Khi bạn đã làm xong số lượng đó, hãy dừng lại! Chờ đợi cho đến khi bạn có thẻ Kanban tiếp theo”. Sơ đồ ở dưới bây cho thấy sự thay đổi trong thảo luận giữa Thao tác 1 và Thao tác 2.

Pull System

Thao tác 1 bây giờ có thể ngừng không làm gì cả trong một thời gian, điều này có thể vẩn là chi phí, nhưng nó không như lớn như chi phí cho việc tồn kho hàng hóa, bán thành phẩm.

Mấu chốt của hệ thống kéo là có thể nhìn thấy bạn có thể kéo với một kanban số lượng hàng nhỏ như thế nào. Bạn sẽ cần một con số nhất định nào đó để quản lý sự biến đổi tự nhiên trong quá trình, nhưng bạn sẽ không cần hơn con số đó. Giảm số lượng hàng được kéo, thậm chí chỉ một, là một cách làm rõ những vấn đề về thắt cổ chai có hiệu quả trong hệ thống. Chẳng hạn, giảm bớt số kanban trong ví dụ đi năm đơn vị có thể dẫn tới đôi khi phát hiện Thao tác 2 nhàn rỗi, nhưng nếu hoàn thành việc cải tiến quá trình tại đó, thậm chí có thể có khả năng xử lý ít hơn bốn đơn vị kanban.

 

Contact Me on Zalo