Kaizen là một thuật ngữ của Lean Manufacturing (Sản Xuất Tinh Gọn) cho sự cải tiến liên tục và trước đấy được dùng để mô tả một yếu tố quan trọng của Hệ thống Sản xuất Toyota (Toyota Production System – TPS). Khi sử dụng, Kaizen mô tả một môi trường nơi những công ty và những cá nhân tiên phong làm việc để cải thiện quy trình công nghệ.

Sự kiện Kaizen đã trở nên phổ biến tại những công ty thực hành Lean Manufacturing. Nhưng những sự kiện này là chỉ một phần của quy trình Kaizen đầy đủ. Một cách truyền thống, các công ty tập trung vào định hướng dựa trên cơ sở các dự án cho sự thay đổi. Những tổ chức làm việc theo hướng cải tiến liên tục hiểu sự kiện Kaizen là một công cụ cho phép họ tập trung tài nguyên và nhân lực vào cải tiến quá trình. Bằng những hiểu biết về quá trình hiện tại và mục đích mong muốn cho tương lai bạn có thể thực hiện Kaizen. Tạo ra một văn hóa công ty cho sự cải tiến liên tục sẽ cho phép bạn trở nên thích nghi với thị trường thay đổi liên tục và vượt hơn sự mong đợi khách hàng.

Một yếu tố quyết định của Kaizen là một quan niệm không lệch lại về tình trạng hiện tại. Đặc biệt khi công ty đang có lợi nhuận và khách hàng nói chung được thỏa mãn, sự thay đổi tới bất kỳ quá trình nào có thể có vẻ là hao phí lẫn rủi ro. Có thể có sự lệch pha chống lại sự thay đổi khi những người đã tạo ra một quá trình cũng là những người cần liên tục thay đổi quá trình. Để chiến thắng điều này cần thiết hiểu quá trình hiện thời, cho dù là bất kỳ khuyết điểm nào. Bằng việc học, hiểu và ghi nhận quá trình hiện tại bạn có thể xác định những khu vực sẽ được lợi từ sự thay đổi.

Một khi tình trạng hiện thời được hiểu, ghi nhận và trạng thái tương lai được định nghĩa thì bạn sẵn sàng để tạo ra và thực hiện quá trình cải tiến của bạn. Những sự cải tiến thành công nhất phải bao gồm mọi người là thành phần của quá trình đang được thay đổi. Các bước thực hiện và phương pháp của việc thay đổi không phải là mục tiêu tập trung của Kaizen. Có nhiều phương pháp đã được ghi chép lại và kiểm tra cho việc cải thiện một quá trình.

Contact Me on Zalo