Autonomation mô tả một đặc tính của thiết kế bằng máy để đem lại nguyên lý “Jidoka” được sử dụng trong Toyota Production System (TPS).

Autonomation, hay Jidoka, có thể cũng được mô tả như “Tự động hóa thông minh” hay “Tự động hóa với sự tác động của con người”.

Autonomation chuyển một mức độ của trí tuệ con người để tự động hóa máy móc. Những máy như vậy phát hiện thậm chí chỉ một sai sót và ngay lập tức ngừng máy và khi yêu cầu trợ giúp. Khái niệm được giới thiệu đầu tiên bởi Sakichi Toyoda như một bước ngoặt cho thế kỷ hai mươi. Ông ta phát minh những khung dệt tự động có thể dừng lại tức thời khi bất kỳ sợt chỉ nào bị đức. Điều này cho phép một công nhân có thể giám sát nhiều máy không có nguy cơ về những số lượng lớn vải sản xuất ra bị lỗi. Taiichi Ohno xem Jidoka (Autonomation là một biến thể) như một trong số hai trụ cột của Hệ thống Sản xuất Toyota. (Xem thêm Jidoka).

Mục đích của autonomation là xác định và sửa chữa nhanh những lỗi xảy ra trong quá trình sản xuất. Ví dụ, thay vì đợi cho đến cuối dây chuyền sản xuất để kiểm tra thành phẩm, autonomation có thể được áp dụng tại những bước sớm hơn trong quá trình để giảm bớt số lượng công việc thêm vào các sản phẩm đã bị lỗi. Một công nhân có thể tự kiểm tra công việc hay nguyên liệu của mình, kiểm tra công việc đã làm ngay lập tức trước khi trạm làm việc của họ được yêu cầu dừng do một khuyết tật được tìm thấy sau đó. Sự dò tìm này là bước đầu tiên ở Jidoka. Một máy có thể thực hiện quá trình dò tìm khuyết tật như vậy được xem là autonomation.

Một khi một dây chuyền phải dừng lại, người giám sát hay phụ trách giúp phát hiện vấn đề và chú ý lập tức vào vấn đề của người công nhân hay máy móc được phát hiện. Để hoàn thành Jidoka, không phải chỉ là chỉnh sửa khuyết tật trong sản phẩm khi phát hiện ra, nhưng quá trình được đánh giá và điều chỉnh để loại bỏ khả năng tạo ra cùng lỗi một lần nữa. Việc “phòng ngừa lỗi” (mistake-proofing) của dây chuyền sản xuất này được gọi là PokaYoke.

Ohno Taiichi và Toyoda Sakichi, những nhà đề xướng của phương pháp Lean và những thực hành trong ngành sản xuất dệt, máy móc và ô tô xem Poka Yoke & Jidoka (mistake-proofing và autonomation) là những trụ cột xây dựng nên Lean.

 5,000,000

Jidoka đôi khi được gọi là autonomation, có nghĩa là tự động hóa với trí thông minh con người. Điều này bởi vì nó cho phép thiết bị phân biệt phụ tùng tốt và xấu tự động, mà không cần được giám sát bởi một nhân viên. Điều này loại bỏ nhu cầu giám sát liên tục của nhân viên và dẫn đến tăng năng suất lớn bởi vì một nhân viên có thể xử lý nhiều máy móc, thường được gọi là xử lý đa quy trình.

Jidoka (Autonomation) Cung cấp khả năng phát hiện điều kiện bất thường và ngay lập tức dừng công việc cho máy móc và nhân viên. Điều này cho phép xây dựng chất lượng trong mỗi quy trình và tách người và máy móc để làm việc hiệu quả hơn. Jidoka là một trong hai trụ cột của Hệ thống Sản xuất Toyota cùng với chỉ đúng lúc.

Contact Me on Zalo