Chương trình triển khai các Dự án Cải tiến Kaizen nhằm nâng cao năng suất chất lượng Sản phẩm / Dịch vụ của Eva Haiphong Precision

Kaizen – Methodology and Application

Part 1:  Kaizen general

–       Introduce Giới thiệu

–       General definition of Kaizen Khái niệm chung về Kaizen

–       What is the Kaizen object? Đối tượng chính của Kaizen

–       What are the modern methodologies? Các phương pháp tiếp cận cải tiến

–       What are the benefits of Kaizen application? Lợi ích của việc áp dụng Kaizen

–       What is Kaizen process? Các bước thực hiện Kaizen

–       What are the elements of Kaizen? Các yếu tố quyết định sự thành công của Kaizen

–       Study cases Các ví dụ về Kaizen

Part 2: Methodologies & Applications 

–       Value stream mapping, waste identification mapping Sơ đồ dòng giá trị, sơ đồ quá trình để nhận biết lãng phí

–       Kaizen Suggestion System Hệ thống khuyến nghị

–       Practical problems solving Phương pháp giải quyết vấn đề

–       HoRenSo: report – communication – discussion Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận

–       Brainstorming Phương pháp não công

–       Consent thinking Tư duy đồng thuận

–       5S practical Thực hành tốt Kaizen

Exercise 1: Set up a value stream mapping/process mapping and identify the value activities or not

Bài tập 01: Thiết lập sơ đồ chuỗi giá trị/ sơ đồ của quá trình và xác định các hoạt động tạo giá trị và hoạt động không tạo giá trị

Contact Me on Zalo