Giảm giá!

Khóa học Kanban

Original price was: ₫5,000,000.Current price is: ₫4,000,000.

PROGRAM OVERVIEW/ TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Our Kanban Course is a highly interactive three-day course and provides in-depth training in Kanban practices and the principles that underpin the Kanban method. The course is useful for anyone who wants to be successful using Kanban within their organization, or anyone who works with teams utilizing Kanban. / Khóa học Kanban của chúng tôi là một khóa học ba ngày có tính tương tác cao và cung cấp đào tạo chuyên sâu về thực hành Kanban và các nguyên tắc làm nền tảng cho phương pháp Kanban. Khóa học rất hữu ích cho bất kỳ ai muốn thành công bằng cách sử dụng Kanban trong tổ chức của mình hoặc bất kỳ ai làm việc với các nhóm sử dụng Kanban.

The Kanban method is an evolutionary approach to change and change management by starting with what you already do; respecting current roles; responsibilities and job titles; encouraging acts of leadership at all levels, and agreeing to pursue incremental, evolutionary change that evolves business processes using a Kaizen approach that reduces the risks associated with complex change program./ Phương pháp Kanban là một cách tiếp cận tiên tiến để thay đổi và quản lý thay đổi bằng cách bắt đầu với những gì bạn đã làm; tôn trọng vai trò hiện tại; trách nhiệm và chức danh công việc; khuyến khích các hành động lãnh đạo ở tất cả các cấp và đồng ý theo đuổi sự thay đổi gia tăng, tiến hóa nhằm phát triển các quá trình sản xuất kinh doanh bằng cách sử dụng phương pháp Kaizen giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến các chương trình thay đổi phức tạp.

We have the benefit of working with multiple teams in a variety of organizational settings and we have helped them navigate the difficult process of adopting Kanban. / Chúng tôi có lợi ích khi làm việc với nhiều nhóm trong nhiều môi trường tổ chức khác nhau và chúng tôi đã giúp họ điều hướng các khó khăn của quá trình thành đơn giản và hiệu quả khi áp dụng Kanban.

LEARNING OUTCOMES/ KẾT QUẢ KHÓA HỌC

By the end of the course each learner will be able to:/ Vào cuối khóa học, mỗi học viên sẽ có thể:

 • Understand the core principles and practices of Kanban/ Hiểu các nguyên tắc và thực hành cốt lõi của Kanban
 • Apply Kanban in multiple project settings/ Áp dụng Kanban trong nhiều thiết lập khác nhau
 • Identify and size work items/ Xác định và định cỡ các hạng mục công việc
 • Map Value Streams and expose bottlenecks/ Ánh xạ các chuỗi giá trị và phơi bày các nút thắt cổ chai
 • Calculate and limit Work in Progress (WIP)/ Tính toán và giới hạn bán thành phẩm (WIP)
 • Manage work flow and handle variability/ Quản lý luồng công việc và xử lý sự thay đổi

Below you will find a proposed course outline detailing all the topics covered on the training program. / Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một đề cương khóa học được đề xuất chi tiết tất cả các chủ đề được đề cập trong chương trình đào tạo.

Mô tả

KANBAN WORKSHOP OUTLINE (2days)

PROGRAM OVERVIEW/ TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Our Kanban Course is a highly interactive three-day course and provides in-depth training in Kanban practices and the principles that underpin the Kanban method. The course is useful for anyone who wants to be successful using Kanban within their organization, or anyone who works with teams utilizing Kanban. / Khóa học Kanban của chúng tôi là một khóa học ba ngày có tính tương tác cao và cung cấp đào tạo chuyên sâu về thực hành Kanban và các nguyên tắc làm nền tảng cho phương pháp Kanban. Khóa học rất hữu ích cho bất kỳ ai muốn thành công bằng cách sử dụng Kanban trong tổ chức của mình hoặc bất kỳ ai làm việc với các nhóm sử dụng Kanban.

The Kanban method is an evolutionary approach to change and change management by starting with what you already do; respecting current roles; responsibilities and job titles; encouraging acts of leadership at all levels, and agreeing to pursue incremental, evolutionary change that evolves business processes using a Kaizen approach that reduces the risks associated with complex change program./ Phương pháp Kanban là một cách tiếp cận tiên tiến để thay đổi và quản lý thay đổi bằng cách bắt đầu với những gì bạn đã làm; tôn trọng vai trò hiện tại; trách nhiệm và chức danh công việc; khuyến khích các hành động lãnh đạo ở tất cả các cấp và đồng ý theo đuổi sự thay đổi gia tăng, tiến hóa nhằm phát triển các quá trình sản xuất kinh doanh bằng cách sử dụng phương pháp Kaizen giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến các chương trình thay đổi phức tạp.

We have the benefit of working with multiple teams in a variety of organizational settings and we have helped them navigate the difficult process of adopting Kanban. / Chúng tôi có lợi ích khi làm việc với nhiều nhóm trong nhiều môi trường tổ chức khác nhau và chúng tôi đã giúp họ điều hướng các khó khăn của quá trình thành đơn giản và hiệu quả khi áp dụng Kanban.

LEARNING OUTCOMES/ KẾT QUẢ KHÓA HỌC

By the end of the course each learner will be able to:/ Vào cuối khóa học, mỗi học viên sẽ có thể:

 • Understand the core principles and practices of Kanban/ Hiểu các nguyên tắc và thực hành cốt lõi của Kanban
 • Apply Kanban in multiple project settings/ Áp dụng Kanban trong nhiều thiết lập khác nhau
 • Identify and size work items/ Xác định và định cỡ các hạng mục công việc
 • Map Value Streams and expose bottlenecks/ Ánh xạ các chuỗi giá trị và phơi bày các nút thắt cổ chai
 • Calculate and limit Work in Progress (WIP)/ Tính toán và giới hạn bán thành phẩm (WIP)
 • Manage work flow and handle variability/ Quản lý luồng công việc và xử lý sự thay đổi

Below you will find a proposed course outline detailing all the topics covered on the training program. / Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một đề cương khóa học được đề xuất chi tiết tất cả các chủ đề được đề cập trong chương trình đào tạo.

COURSE CONTENTS:/ NỘI DUNG KHÓA HỌC:

CONTENTS/ NỘI DUNGTime/ Thời gian
TOPIC 1: KANBAN FUNDAMENTALS/ CHỦ ĐỀ 1: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ KANBAN

•       Kanban Core Practices/ Thực hành cốt lõi của Kanban

•       When is Kanban Typically Used? / Kanban thường được sử dụng khi nào?

•       Identifying work items/ Xác định các hạng mục công việc

•       Value streams – mapping the Knowledge Discovery Process/ Chuỗi giá trị – lập bản đồ quá trình khám phá kiến thức quá trình

Ngày 1

Buổi sáng

8:30 am – 11:30 am

TOPIC 2: KANBAN BOARDS/ CHỦ ĐỀ 2: BẢNG KANBAN

•       The Relationship between a Kanban Board and the Value Stream/ Mối quan hệ giữa Bảng Kanban và Chuỗi giá trị

•       Setting up and using a Kanban Board/ Thiết lập và sử dụng Bảng Kanban

•       Different Options for Kanban Boards/ Các tùy chọn khác nhau cho bảng Kanban

•       Queues and Buffers/ Hàng đợi và bộ đệm

Ngày 1

Buổi chiều

13:30 – 16:00 pm

TOPIC 3: LIMITING WORK IN PROGRESS (WIP)/ CHỦ ĐỀ 3: CHUẨN HÓA BÁN THÀNH PHẦM TỒN (WIP)

•       Queuing Theory – Little’s Law/ Lý thuyết xếp hàng – Định luật nhỏ

•       Calculating Lead Time; Calculating Throughput; Calculating WIP/ Tính toán thời gian Leadtime; Tính toán hiệu suất; Tính toán WIP

•       Calculating Release Time/ Tính toán thời gian phát hành thẻ Kanban

•       Why Limit WIP/ Tại sao phải giới hạn WIP

•       Techniques to Limit WIP/ Các kỹ thuật để hạn chế WIP

•       Where to Apply WIP Limits/ Nơi áp dụng giới hạn WIP

Ngày 2

Buổi sáng

8:30 am – 11:30 am

TOPIC 4: MEASURING AND MANAGING FLOW/ CHỦ ĐỀ 4: ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN LÝ DÒNG CHẢY•       Cumulative Flow Diagrams; Measuring Lead Time; Measuring WIP; Measuring Flow;/ Sơ đồ dòng chảy tích lũy; Đo thời gian LT; Đo WIP; Đo hiệu suất;

•       Identifying problems and variability/ Xác định vấn đề và sự thay đổi

•       Five Focusing Steps to Remove Bottlenecks/ Năm bước tập trung để loại bỏ tắc nghẽn

•       Interpreting a Control Chart/ Diễn giải biểu đồ kiểm soát

•       Interpreting a lead time distribution chart/ Diễn giải biểu đồ phân phối lead time

•       The impact of variability/ Tác động của sự dao động

•       Techniques and strategies for removing variability/ Kỹ thuật và chiến lược để loại bỏ sự dao động

Ngày 2

Buổi chiều

13:30 – 16:00 pm

Phương pháp:

Vừa học vừa chơi trò chơi mô phỏng, trình bày nội dung, chia sẻ cá nhân, thuyết trình cá nhân/đội nhóm, đánh giá hiện trạng thực tế doanh nghiệp kết hợp hoạt động mô phỏng và lý thuyết.

Thành phân tham dự:

 • Quản lý, điều hành, trưởng/phó các phòng ban, và cá nhân có liên quan đến các quá trình cải tến tại tổ chức/doanh nghiệp.
 • Số lượng tham dự: Không nên vượt quá 30 người

Thời gian học: 

 • 02 ngày (8:30 – 11:30; 13:30 – 16:00)
 • Sau khóa học nhận được sự hướng dẫn tư vấn hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia khi triển khai

Chi phí trọn khóa cho Doanh nghiệp

Liên hệ để báo giá  (Đã bao gồm chi phí in ấn tài liệu, ăn ở đi lại, hóa đơn, giấy chứng nhận)

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA

MBB. PHẠM THANH DIỆU

CHỦ TỊCH – GIÁM ĐỐC CiCC, CHUYÊN GIA VJCC

Kinh nghiệm 5S Kaizen, TQM, Lean TPM, Six Sigma, Balanced Scorecard, Quản lý Thiết kế & Phát triển Triển khai Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp ERP.

Nơi ở hiện tại: Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM

Di động         : 0988000364

Email             : dieu.pham@cicc.com.vn

Luôn nổ lực để nâng cao năng lực bản thân và sử dụng mọi khả năng để tiên phong giúp đối tác của mình tiếp cận nhanh với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 4.0 với sự bùng nổ của Dữ liệu lớn Big Data. Chia sẻ các kiến thức đã được kiểm chứng với niềm đam mê theo đuổi các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến, dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế.

Theo đuổi nghề nghiệp quản trị và định hướng chiến lược theo Balanced Scorecard, chịu trách nhiệm thiết kế phát triển và triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến theo Lean Six Sigma, Lean TPM, Lean TQM, Lean Supply Chain… Song song đó là tích hợp hệ thống và số hóa toàn diện bằng các nền tảng công nghệ thông tin và tự động hóa mới nhất nhằm giúp cho quá trình quản trị và điều hành Linh hoạt – Hiệu quả – Bền vững và Tự động hóa.

Luôn cam kết đồng hành dài hạn cùng nhau cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực, nâng cao hiệu quả và hiệu lực toàn hệ thống trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững tiến tới chuẩn mực “DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 4.0”.

Tóm lược

Sáng lập Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục www.cicc.com.vn (CiCC: Continuous Improvement Consulting Company) chuyên về đào tạo và tư vấn các hệ thống cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, TPM, TQM, BSC và Thiết kế phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp. Phát triển thành công ERP cho ngành May, ERP cho ngành Dệt- Nhuộm, ERP cho ngành Cơ khí Chính xác, Phần mềm quản lý bảo trì bằng máy tính CMMS, Hệ thống VFSC-Vietnam Food Safety Chain… các phần mềm tích hợp do CiCC thiết kế và phát triển hoàn toàn dựa trên logic của các phương pháp quản trị tiên tiến Lean, Six Sigma, TPM, BSC…

Có các kiến thức về Tài chính – Tiền tệ và Chứng khoán trong quá trình làm Giám độc dự án Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT, phụ trách phát triển các dự án công nghệ thông tin và quản lý nhân sự.

Quản lý dự án thiết kế, phát triển & triển khai phần mềm tích hợp “Chuỗi An Toàn Thực Phẩm Việt Nam (VFSC: Vietnam Food Safety Chain)” chủ đầu tư VinaCert. Kiêm giám đốc Chiến lược Công ty CP Giám định và Chứng nhận VinaCert.

Đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Lean6sigma Network Vietnam (www.lean6sigma.vn), là nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, BSC, SCM, TPM, TQM… vào doanh nghiệp Việt Nam tạo động lực cho phong trào năng suất & chất lượng Quốc gia.

Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về cải tiến liên tục Lean, Six Sigma, TPM, BSC, SCM… tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Black Belt Six Sigma toàn thời gian cho các chương trình cải tiến tại Samsung Electronic Vietnam; Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA) và Phát triển chuỗi cung ứng (SCM) mảng nhãn hàng thương hiệu riêng của Metro Cash & Carry Vietnam; Trưởng phòng Cải tiến Liên tục & Master Black Belt tại tập đoàn Johnson Controls Vietnam. Và có hơn 4 năm làm việc tại các tổ hàng đầu trong nước như: Trưởng phòng cải tiến liên tục Tập đoàn FPT; Trương phòng tư vấn Cải tiến thuộc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3).

Khách hàng đã tư vấn

Bunge Việt Nam, Cargill Viet Nam, Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật, Công ty Bao Bì Tân Thành Đồng, Công Ty Bao Bì VAN NGA PLASTIC, Công Ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công Ty CP Nhựa Tân Tiến, Công Ty District Eight Design, Công Ty Duraflex Vĩnh Tường, Công Ty Đạm Phú Mỹ, Công Ty Freetrend Industrial Việt Nam, Công Ty Gạch Men Hoàng Gia, Công Ty Gỗ THEODORE ALEXANDER, Công Ty Hyundai KEFICO Việt Nam, Công Ty Ishikawa Seiko Việt Nam, Công Ty Kimberly Clark Viet Nam, Công ty KOSVIDA Agrochemical, Công Ty KOTOBUKI SEA Việt Nam, Công ty Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, Công Ty MASAN CONSUMER, Công Ty May SCORD GARMENT, Công Ty NEW TOYO (VIETNAM), Công Ty Nhãn Hàng AN LAC LABELS, Công Ty NHỰA RẠNG ĐÔNG, Công Ty Nidec Copal Corporation Viet Nam, Công Ty STARPTINT VIETNAM, Công Ty Taekwang Vina, Công Ty Thành Nhơn – NOVA GROUP, Công Ty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam, Công ty TNHH Hansae Việt Nam, Công Ty Trần Thạch Cao VĨNH TƯỜNG, Công Ty YKK Việt Nam, Công Ty Z.C. INTERNATIONAL Việt Nam, Jat Autoparts & Industry Equipment Production, KHU PHỨC HỢP CHU LAI – TRƯỜNG HẢI, Ngân Hàng ANZ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Nhá Máy Nhiệt Điện Phú Mỹ I – II – III, Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam, Tông Công Ty CP May Nhà Bè, Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản, Vietnam Tailored Garments (member of TAL Apparel) và nhiều các công ty khác mà ông Diệu đã và đang tư vấn xem chi tiết tại: http://cicc.com.vn/khach-hang/

Ông Diệu đã thực hiện nhiều khóa huấn luyện từ cơ bản đến trình độ chuyên sâu như “Chuyên gia triển khai Lean, Đai xanh, Đai đen Lean6sigma” cho các tập đoàn, công ty, tổ chức và cá nhân trong rất nhiều các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Ông cũng được mời thuyết trình trong hầu hết các hội thảo hội nghị liên quan đến cải tiến Năng suất- Chất lượng- Lean, 6Simga . . . trên khắp các thành phố lớn và các khu công nghiệp.

Ông là cầu nối giữa các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ, các Sở Khoa học Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh. Các dự án Ông đã từng tham gia như: BIC – Best In Class, Chương trình TQM, Chương trình hỗ trợ thường niên các chi cục TCĐLCL về cải tiến năng suất- chất lượng và các dự án áp dụng triển khai thí điểm Lean, Six Sigma. . .

Chúng tôi mong nhận được sự xem xét và phê duyệt của Quý Công ty

Contact Me on Zalo