Khóa học bảo trì năng suất tổng thể / Total Productive Maintenance – TPM

đào tạo TPM, tư vấn TPM, các bước thực hiện TPM, lợi ích TPM, TPM là gì, Đào tạo và huấn luyện TPM, Đào tạo và huấn luyện Bảo trì năng suất tổng thể TPM, Tư vấn TPM, Tư vấn bảo trì năng suất tổng thể Lean TPM, bảo trì năng suất toàn diện tpm, bảo trì tự quản là gì, tài liệu tpm, phương pháp tpm, công cụ tpm là gì, áp dụng tpm, autonomous maintenance, what is tpm, tài liệu tpm, tpm là gì, bảo trì tự quản là gì, quản lý bảo trì công nghiệp, quy trình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo dưỡng là gì, bảo trì khác bảo dưỡng như thế nào, định nghĩa bảo dưỡng, bảo trì nghĩa là gì, mục tiêu của bảo trì phòng ngừa, vai trò của bảo trì phòng ngừa, bảo trì không có kế hoạch, bao tri phong ngua,

đào tạo TPM, tư vấn TPM, các bước thực hiện TPM, lợi ích TPM, TPM là gì, Đào tạo và huấn luyện TPM, Đào tạo và huấn luyện Bảo trì năng suất tổng thể TPM, Tư vấn TPM, Tư vấn bảo trì năng suất tổng thể Lean TPM, bảo trì năng suất toàn diện tpm, bảo trì tự quản là gì, tài liệu tpm, phương pháp tpm, công cụ tpm là gì, áp dụng tpm, autonomous maintenance, what is tpm, tài liệu tpm, tpm là gì, bảo trì tự quản là gì, quản lý bảo trì công nghiệp, quy trình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo dưỡng là gì, bảo trì khác bảo dưỡng như thế nào, định nghĩa bảo dưỡng, bảo trì nghĩa là gì, mục tiêu của bảo trì phòng ngừa, vai trò của bảo trì phòng ngừa, bảo trì không có kế hoạch, bao tri phong ngua,

Thời gian: 4 ngày

 

Mục tiêu khóa học:

Giải thích được vai trò của

TPM trong tổ chức của bạn

Trạng thái hiện tại, thiết lập các mục tiêu và các các lợi ích mang lại từ TPM cho  tổ chức của bạn

Giải thích vai trò và trách nhiệm của mọi người liên quan

Cung

read more
Share

Total Productive Maintenance (TPM)

Total Productive Maintenance (TPM – Bảo Trì Hiệu Quả Toàn Diện) là việc thực hiện có hệ thống việc bảo trì bởi mọi nhân viên thông qua các hoạt động nhóm nhỏ. Mục đích kép của TPM là không ngừng máy do sự cố và không khuyết tật; điều này rõ ràng làm cải

read more
Share

Khóa học 5S và Quản lý trực quan/ 5S and Visual Management

GIỚI THIỆU CHUNG:

Khóa học 5S & Quản lý hiển thị được giới thiệu cho bất cứ tổ chức nào đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đầu thực hiện Lean6sigma hoặc nhắm đến việc quản lý cơ cấu tổ chức của mình một cách hiệu quả nhất.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

NỘI DUNG KHÓA HỌC

T/GIAN

Tổng quan về cải tiến liên tục

Ngày 1

Tổng quan về hệ thống sản xuất tinh gọn Lean
Giới thiệu các loại lãng phí
Giới thiệu & thực tập căn bản 5S (Bài tập trong lớp)
Ôn tập – kiểm tra
Giới thiệu & thực tập căn bản Quản lý hiển thị (Bài tập trong lớp)

Ngày 2

Mối liên hệ giữa 2 công cụ 5S & Quản lý hiển thị
Vai trò & trách nhiệm trong phát triển và duy trì 5S & Quản lý hiển thị
Hướng dẫn lập kế hoạch triển khai 5S & Quản lý hiển thị
Hướng dẫn đánh giá và duy trì hoạt động 5S & Quản lý hiển thị
Thực hành nhóm thực tế và trình bày
Ôn tập – kiểm tra

NHỮNG KẾT QUẢ MONG MUỐN:

–    Hiểu được nguồn gốc lịch sử

read more
Share
Page 2 of 212
Share