Share

Thư mời hội thảo “Ứng dụng Lean6Sigma tại Việt Nam – Phương thức TOYOTA và hoạt động KAIZEN”

ddnscl

Trong khi quá trình hình thành và phát triển của hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) trên thế giới đã diễn ra từ rất lâu, thì ở Việt Nam chúng ta vẫn còn rất ít các doanh nghiệp tiếp xúc với hệ phương pháp cải tiến liên tục này. Nguyên tắc chủ đạo của Lean là gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua việc liên tục loại bỏ lãng[...]

read more
Share
Share