Bản tin Lean6Sigma Network số 5

Bản tin số 5 giới thiệu các buổi ra mắt của CLB lean six sigma tại Đồng bằng Sông cửu long và các hoạt động của CLB trong thang vừa qua.

read more
Share

Just In Time (JIT)

Sản xuất Just-In-Time, hay JIT, là một triết học quản lý tập trung vào loại trừ những hao phí trong sản xuất bằng việc chỉ sản xuất đúng số lượng và kết hợp các thành phần tại đúng chỗ vào đúng thời điểm. Điều này dựa vào một thực tế hao hụt là kết quả từ bất kỳ hoạt động nào làm gia tăng chi phí mà không gia tăng thêm giá trị[...]

read more
Share
Share